Sunday, January 2, 2011

4. Kumusta KaLesson 4              “How are you?”

I.        Mga Layunin:
           Objectives:

           Sa pagtatapos ng leksyon, ang mga estudyante ay inaasahang:
           At the end of the lesson, the students are expected to:

           1.         natutukoy ang ibig ipakahulugan ng awit
                       identify the meaning of the song
           
           2.         nagagamit ang ekspresyon ng pangungumusta nang may pangalan ng                                                 tao, wastong         pangngalan, panghalip panao at  po
                       use the expression “how are you”  with proper name, noun,  personal                                            pronoun and    respect particle po

           3.         nakabubuo ng mga pangungusap nang may tamang ayos ng panghalip
                       form sentences with the right pronoun position

II.       Kagamitan :
           Material:
         
           Awit: “Kumusta Ka?”
            Song: “How are you?”
           
           Mang-aawit at Kompositor: Nonoy Zuňiga
            Singer/Composer

          
           Tagapaglathala: Viva Music
Publisher:
           
           Impormasyon:
           Ang awit ay tungkol sa pagkikita muli ng dating magkasintahan 
           na  walang nasabi kundi ang bating “kumusta”.
           
           Information:
           The song is about the meeting of two former sweethearts who were                                                  unable to say anything except “how are you”.

III.     Pamamaraan
           Procedure

           A.        Gawain Bago Makinig at Magbasa
                        Pre-listening and Reading Activity

                       Sino-sino ang sinasabihan mo ng “kumusta?” Piliin ang mga titik 
                        ng  tamang sagot.
                       To whom do you say “how are you? Choose the letters of your answer.

                                               a.                   Hindi kakilala (Unknown)
                                               b.                  Dating kakilala  (Former acquaintance/s)
                                               c.                   Mga kaibigan  (Friends)
                                               d.                  Pamilya  (Family)
                                               e.                   Kamag-anak  (Relatives)
                                               f.                   Espesyal sa puso  (Special someone)


           B.        Gawain Habang Nakikinig at Nagbabasa
                       While Listening and Reading  Activitie

Direksyon:       Pakinggan  ang awit at basahin nang tahimik ang  liriko ng awit.
Pindutin ang you tube link ng awit habang binabasa ang liriko na nasa         ibaba nito. 
                      Direction:        Listen to the song and read the lyrics silently. Click the you tube link of

You Tube ng :Kumusta Ka?”
http://www.youtube.com/watch?v=F9fQlBZ90WQ


“Kumusta Ka?”

Original Text
English Translation
Kumusta ka?
How are you?
Ikaw ay walang pinag-iba,
You never changed
Ganyan ka rin nang tayo ay huling magkita
You’re still the same since the last time we met
Tandang-tanda ko pa habang ako'y papalayo
I  remember while walking away
Tinitingnan kita hanggang wala ka na.
I was  looking at you  till you were gone
Kumusta ka?
How are you?
May ibang kislap ang 'yong mata;
There’s  a different  glow in your eyes
Halata na ang daigdig mo ngayon ay kay saya.
Looks like you’re happy now
Siguro ay nagmamahal ka na nang totoo;
Maybe,  you’re now really in love
S'ya ba'y katulad ko n'ung tayong dalawa?
was he like me when we’re sweethearts
O kay tagal na ako'y nag-isip at naghintay
Long have I waited and thought of you
Makita ka, mayakap at muli pang mahagkan;
To see you, embrace you  and kiss you once more
Ngunit ngayong nangyari na, ako ay nauutal,
But now that this is happening, am tongue-tied
Walang masabi kundi “kumusta ka”
I can only say “How are you?”
Kumusta ka?
How are you?
Ano ba'ng dapat sabihin pa
What else should  I  say?
Dibdib ko'y malakas na namang kumakaba
My heart is beating faster again
Dapat kayang malaman mong hindi nagbabago
Is it right for you to know that I have not changed
Hanggang ngayon, sinta, mahal pa rin kita
Even now, Beloved,  I still love you
O kay tagal na ako'y nag-isip at naghintay
Long have I waited and thought of you
Makita ka, mayakap at muli pang mahagkan;
To see you,  embrace  and kiss you once more
Ngunit ngayong nangyari na, ako ay nauutal,
But now that this is happening, am tongue-tied
Walang masabi kundi “kumusta ka”
I can only say “How are you?”


                       Bokabularyo - Vocabulary:
                       1.               Kislap - sparkle
                       2.               Mata - eyes
                       3.               Daigdig - world
                       4.               Ngayon - now
                       5.               Halata - noticeable
                       6.               Katulad - same
                       7.               Makita - to see
                       8.               Mayakap - to embrace
                       9.               Mahagkan - to kiss
                       10.           Muli - again
                       11.           Nauutal - tongue-tied
                       12.           Wala - nothing
                       13.           Masabi - to say
                       14.           Dapat - should
                       15.           Dibdib  – chest
                       16.           Kumakaba - beating
                       17.           Nagbabago - changing
                       18.           Hindi - not
                       19.           Sinta - dear
                       20.           Mahal - love

                       2.         Pagtalakay
                                   Discussion

                                   A.        Kultural o Historikal na Impormasyon ng Awit
                                                Cultural or Historical Information of the Song

                                               Source: Conversational Tagalog, Teresita Ramos (1989)

“Kumusta” is derived from Spanish phrase “como esta” meaning “how       are you”. It is a greeting equivalent to “Hello”. It is also an expression used to greet a person and to inquire on places and things, to see how they are doing.

The usual response to this question is “mabuti po,”(am fine), “ok lang,”(okay) “di mabuti”(not fine/ not doing well),” nakakaraos pa” (surviving), “buhay pa” (still alive), “humihinga pa” (still breathing).

                                   B.        Istrukturang Gramatikal
                                               Grammatical Structure

                                               The expression “kumusta” can combine with the following:
                                   1.         Personal Pronoun
                                               Expression       +          personal pronoun

                                               Kumusta          +          ka?       (how are you)
                                               Kumusta          +          siya?    (how is he/she)
                                               Kumusta          +          sila?     (how are they)
                                                Kumusta         +          kayo ?  (how are you) singular as respect for elders                                                                                       
                                                                                               (how are you) plural for elders
                                   2.         Name
                                               -in adding the name after the expression “kumusta,” marker si for                                                       
                                               singular and sina should be placed before the name/s

                                   a.         Expression       +          singular marker           +          Proper name
                                               Kumusta          +          si                                  +          Lea?
                                               Kumusta          +          si                                  +          Ginoong       
                                                                                                                                     Ramos ?

                                   b.         Expression       +          plural marker               +          Proper name       
                                               Kumusta          +          sina                              +          Lea at Luis?
Kumusta         +          sina                              +          Lea at G.       Ramos?
     
                                   3.         Noun
                                   a.         Expression       +          singular marker           +          noun
                                               Kumusta          +          ang                              +          bahay?
                                   b.         Expression       +          plural marker               +          noun
                                               Kumusta          +         ang mga                                   +          bahay?
                                   c.         Noun with possessive pronouns (to place after the noun to show    
                                                 ownership)

Possessive pronouns (pp):  atin, natin ko,  mo, akin, amin, natin, atin, namin, ninyo, niya, nila, kanila
                                   Notes:
1.         If the possessive pronoun ends in (–n) and will be  followed by a word,      letter (-g) should be added to the pronoun.
                                               Example: atin – ating,   natin – nating,  akin- aking
2.         If the possessive pronoun ends in vowel and will be followed by a word,    (-ng) should be added to the pronoun.
                                               Example: ako – akong, mo – mong,  kanila – kanilang
3.         If the possessive pronoun will not be followed by any word, retain its  original rootword.

                                               Date of Access: January 4, 2010

Possessive Form used before a Noun (personal pronoun first followed by a noun)

Example:
Aking bahay
My house
Possessive Form used after a Noun(Noun first followed by a personal pronoun)

Example:
Bahay ko
House of mine
Kumusta ang ating (our) bahay?
(including the one talking to and the speaker)
Kumusta ang bahay natin (ours)?
(including the one talking to and the speaker)
Kumusta ang aming (our) bahay?
(Excluding the one talking to)


Kumusta ang bahay namin (ours)?
(Excluding the one talking to)
Kumusta ang kanilang (their) bahay?
(Excluding the speaker and the one talking to)
Kumusta ang bahay nila (theirs)?
(Excluding the speaker and the one talking to)
Kumusta ang kanyang (his/her) bahay?
(Excluding the speaker and the one talking to)
Kumusta ang bahay niya (his/hers)?
(Excluding the speaker and the one talking to)
Kumusta ang aking (my) bahay?
(Excluding the one talking to)
Kumusta ang bahay ko(mine)?
(Excluding the one talking to)
                       c.1. Expression     +            singular marker   + noun    +    pp
                              Kumusta        +             ang                      +  bahay +  mo?

                       c.2. Expression     +             plural marker      + noun     +   pp                          
                                            Kumusta                   Kumusta        +            ang mga               +   bahay  +  ninyo?
 4. Respect Particle Po is a respect particle spoken to older people or those in 
higher social status. a.           Expression       +          respect particle
                        Kumusta          +          po  ?

                       b.         Expression       +          respect particle            + pronoun
                                   Kumusta          +          po                                +  kayo?
                                                                                                           +  sila?
           
                       c.         Expression       +          respect particle +  noun marker +   noun
                       
                                   Kumusta          +          po                    +         ang          +  bahay?
                                   Kumusta          +          po                    +         ang mga   +  damit?

                        d.        Expression      +      respect particle     + noun marker +noun     +pp
                                   Kumusta          +          po                    +  ang              + bahay   +natin?

                       e.         Expression    +          respect particle   + name marker +name/s
           
                                   Kumusta          +          po                      + si                   +  Ate Lara?
Kumusta          +          po                      + sina                + Gabby at Miguel?

 Contraction –

If  the pronouns ends in vowel and will be followed by (ay), (a) can be substituted by apostrophe and copy (y) to shorten the syllable.
                       Example:         ako     +    ay    =   ako’y
                                               kami   +    ay    =   kami’y

                       C.        Gawain Pagkatapos Makinig at Magbasa
                                   Post- Listening and Reading  Activity
           
                                   1.         Mga gawain upang malinang ang bokabularyo
                                               Activities to develop vocabulary

                                               A.        Nawawalang panghalip panao sa awit
                                                           Missing personal pronoun in the song

Direksyon:       Muling pakinggan ang awit at piliin ang titik ng  nawawalang panghalip panao.
Direction:        Listen to the song again and choose the letter of  the missing personal pronoun.

                                                           Kumusta ka?                                                                    
                                                           Ano ba'ng dapat sabihin pa?                                            
                                                           Dibdib (1)____ malakas na namang kumakaba 
                                                                                a.   ka’y    b. ko’y   c.  mo’y
                                                           Dapat kayang malaman (2)____ hindi nagbabago 
                                                           a.  akong   b. kong  c.mong 
                                                           Hanggang ngayon, sinta mahal pa rin kita.

                                                           REFRAIN:
                                                           O kay tagal na (3)____ nag-isip at naghintay            
                                                           a. kami’y         b.  sila’y           c. ako’y    
                                                           Makita ka, mayakap at muli pang mahagkan;                  
                                                           Ngunit ngayong nangyari na, (4)___ ay nauutal,    
                                                           a. ka                 b.  mo              c. ako
                                                           Walang masabi kundi kumusta (5)____       
                                                           a.  ka                b.   siya            c.       mo


                                               B.        Nawawalang linya sa awit
                                                           Missing lines in the song 

Direksyon:       Muling pakinggan ang awit at kumpletuhin ang mga linya. Piliin ang titik ng tamang sagot

Direction:        While listening to the song, fill in the blank with         the  missing lines. Check the letter of the right answer.
                                                          
                                                           Kumusta ka
                                                           (1)_____________________________
                                                           Dibdib ko’y malakas na namang kumakaba
                                                           Dapat kayang malaman mong hindi nagbabago
                                                           (2)____________________________
           
                                                           O kay tagal na ako’y nag-isip at naghintay
                                                           (3)____________________________
                                                           (4)____________________________
                                                           (5)____________________________


                                                           Pagpipilian:
                                                           Choices:
                                                           a. Hanggang ngayon sinta, mahal pa rin kita
                                                           b. Walang masabi kundi “Kumusta ka”
                                                           c. Makita ka, makayakap at muli kang mahagkan
                                                           d. Ano bang dapat sabihin pa
                                                           e. ngunit ngayong nangyari na, ako ay nauutal
                      
                                               C.        Pagsasaayos ng linya sa awit
                                                           Arranging the lines of the song

                                                           Direksyon:       Pagsunud-sunurin ang mga linya ng awit.
                                                                                        Lagyan ng bilang ang   patlang.
                                                           Direction:        Rearrange the song; write the numbers on 
                                                                                       the blank.
                        
                                                           _____1. S'ya ba'y katulad ko nung tayong dalawa?
                                                           _____2. May ibang kislap ang yong mata;
                                                           _____3. Halata na ang daigdig mo ngayon ay kay saya.
                                                           _____4.Siguro ay nagmamahal ka na nang totoo;
                                                           _____5.Kumusta ka?

                                               D.        Pagsasalin ng mga salita sa awit
                                                           Translation of the words in the song

                                                           Direksyon:       Isulat ang titik na may tamang salin ng salitang  
                                                                              may   salungguhit.
                                                           Direction:        Write the letter of the right translation of 
                                                                               the  underlined word.

                                                           1.         Maganda ang  eyeshadow sa                    mo.
                                                                       You eyes looks better with eyeshadow.
                                                                       a. daigdig  b. ngayon        c. mata
                                                           2.         Malungkot ka, _____.   
                                                                       You’re sad, it’s noticeable.
                                                                       a. makita    b. halata           c. katulad
                                                           3.         Tuwing nakikita ko siya,                     ako.
                                                                       Whenever I see her, am speechless.
                                                                       a. nauutal   b. nagbabago   c. kumakaba
                                                           4.         Matagal ko nang hindi nayayakap ang kaibigan ko,    
                                                                       gusto ko siyang  _____.                     
It’s been a long time that I wasn’t able to embrace my  friend, I want to embrace her.    
                                                                       a. makita    b.mayakap       c. mahagkan
                                                           5.         ___ na mahal pa rin kita.
                                                                       I’m still very much in love you.
                                                                       a. sinta                   b. mahal           c. kislap

                       2.         Mga gawain upang subukin ang komprehensyon
                                   Activities to test the comprehension

                                   A.        Pagtukoy sa mensahe ng awit
                                               Identify the message of the song
                                              
Direksyon:       Piliin ang titik ng tamang  sagot.
                                               Direction:       Choose the letter of the correct answer.

                                               1.         Bakit bumabati ng “kumusta” ang persona?
                                                           Why does the persona greet “how are you?”
                                                           a.         Nakita ang dating mahal
                                                                       Saw his former sweetheart
                                                           b.         Nakita ang pamilya
                                                                       Saw his/her family
                                                           c.         Nakita ang kaklase
                                                                       Saw his/her classmate

2.         Bakit mukhang masaya ang daigdig ng kinakausap ng persona?
Why does the world of the one that the persona is talking to look happy?
                                                           a.         Siguro may pera  na siya
                                                                       Maybe because he/she has money
                                                           b.         Siguro may kotse na siya
                                                                       Maybe because he/she has car
                                                           c.         Siguro may nagmamahal na sa kanya
                                                                       Maybe because he/she has a lover

                                               3.        Bakit gustong makita ng persona ang kanyang kinakausap?
Why does the persona want  to see his/her former sweetheart?
                                                           a.         Para manghiram ng pera
                                                                       To borrow money
                                                           b.         Para malaman  na mahal pa niya ito
                                                                       To know if he/she still loves him/her
                                                           c.         Para magtanong
                                                                       To ask question


                                               4.         Naipahayag ba ng persona ang kanyang damdamin?
                                                           Was the persona able to express his/her feelings?

                                                           a.          Oo, naipahayag ng persona ang kanyang damdamin
Yes, the persona was able to express his/her feelings
b.         Hindi ipinahayag ng persona ang kanyang damdamin
No, the persona was not able to express his/her feelings
                                                           c.         Isinulat ng persona ang kanyang damdamin
                                                                       The persona wrote what he/she felt

                                               5.         Tungkol saan ang awit?
                                                           What is the song all about?
  
a.         Ang awit ay tungkol sa pagkikita muli ng dating magkasintahan na ang tanging nasabi lang nang bumati  ay “kumusta”
The song is about two former sweethearts and the persona who was not able to say anything but “how   are   you?”
                                   
b.           Ang awit ay tungkol sa pagkikita muli ng dating magkasintahan  na ang tanging nasabi lang nang bumati  ay “Mahal kita”
                                                                       The song is about two former sweethearts and the persona who was not able to say anything but “I love   you”
c.         Ang awit ay tungkol sa pagkikita muli ng dating magkasintahan na ang tanging nasabi lang nang bumati ay “Nami-miss kita”
                                                                       The song is about two former sweethearts and the persona who was not able to say anything but “I miss you”

                       3.         Mga gawain upang matamo ang Historikal/Kultural na Impormasyon
                                   Activities to know the Historical and Cultural Information

A.                Pagbati

Direksyon:       Tukuyin ang tamang pagsagot sa bati.Piliin ang titik ng  tamang sagot.
Direction:        Identify the correct response to the qreeting. Choose the letter of the correct answer.
1.            Ang lahat ay sagot sa “Kumusta ka?” maliban sa________
                                                           All are responses to the question “kumusta ka?” except                                                                   for______
                                                           a.       Mabuti po
                                                           b.      Okay lang
                                                           c.       Mahal pa rin kita


                                               2.         Kumusta ang bahay mo?
                                                           How’s your house?(negative response)
                                                           a. Hindi mabuti
                                                           b. Okay lang
                                                           c. Humihinga pa

3.           Kumusta ka? Tanong ng lola mo sa  iyo. Ang sagot mo ay…
                                                           “How are you?” Asked by your lola. Your response is…
                                                           a. Mabuti po
                                                           b. Okay lang
                                                           c. Humihinga pa

                                   B.        Pinanggalingan ng salita at ang gamit nito
                                               Origin of the word and it’s uses

Direksyon:       Piliin ang titik ng tamang sagot.
                                               Direction:        Choose the letter of the correct answer.

                                               1.         Saan galing ang salitang “kumusta?”
                                                           Where does the word “kumusta?” come  from
a.                   English
                                                           b.          Spanish
                                                           c.           Filipino

                                               2.         Ano sa Ingles ang “kumusta”?
                                                           What is the English translation of “kumusta”?
                                                           a.         How are you?
                                                           b.         Good day!
                                                           c.          Thank you

3.       Ano ang salitang ginagamit sa pangungusap upang ipakita ang  na          may edad o may mataas na  katungkulan sa buhay.
What word should you use to make the sentence more respectful  when talking to elders or people with higher social status.
                                                           
a.                     po
                                                           b.          kumusta
                                                           c.           ka


           4.          Mga gawain upang subukin ang Istrukturang Gramatikal
                        Activities to check the Grammatical Structure

A.                Pagtukoy
Identification 
Direksyon:       Paano kukumustahin ang mga sumusunod. Piliin ang titik ng tamang sagot
Direction:        How will you greet the following? Choose the letter of the right answer.

                                   1.         Isang bata (a child)
                                               a.    Kumùsta ka?
                                               b.    Kumusta kayo?
                                               c.    Kumusta si Ginoong Zuniga?

                                   2.         Dalawang tao (2 persons)
                                               a.     Kumusta ang bahay?
                                               b.     Kumusta ka at ang bahay?
                                               c.      Kumusta kayo?
                                  
                                   3.      Isang guro (1 teacher)
                                               a.       Kumusta  po kayo?
                                               b.       Kumusta ka?
                                               c.       Kumusta sina Nena at Tina?

                       B.        Pagsasaayos ng mga salita na makabuo ng pangungusap.
                                   Arranging the words to make a sentence.

Direksyon:       Isulat sa patlang ang tamang sagot.
                                   Direction:        Write the answers in the blank.

1.         Isaayos ang mga salita upang makabuo ng pangungusap. Isulat ng may       tamang istruktura ang pangungusap. (Arrange the words to make a correct sentence)
                                               a.                   Nena si kumusta      __________________________
                                               b.                  Kumusta halaman ang ________________________
                                               c.                   Kayo kumusta ______________________________

2.         Piliin ang tamang panghalip, pangngalan o pangalan na dapat gamitin sa pangungusap.
Choose the correct pronoun, noun or  name to form  grammatically correct sentences
                                               a.                   Kumusta (ikaw, ka, kayo)?
                                               b.                   Kumusta sina (ako at siya, Elen at Lara)?
                                               c.                   Kumusta ang mga (kayo, bata, Tina at Lira)?

                       C.        Panghalip Panao
Personal Pronouns

                                   Direksyon:       Punan ng nawawalang panghalip panao ang pangungusap.                                                              Lagyan ng tsek ang kahon ng tamang sagot.
                                   Direction:        Fill in the missing pronoun. Check the box of the correct                                                                   answer.

                                   1.         Kumusta _____?  (How are they?)
                                               a.          ka
                                               b.         siya
                                               c.          sila

                                   2.         Kumusta ____?  (How is she/he?)
                                               a.          siya
                                               b.         sila
                                               c.          kayo

                                   3.         Kumusta _____? (how are you –for elders)
                                               a.          ka
                                               b.         kayo
                                               c.          kami

                                    4.        Kumusta _____?  (How are you?)
                                               a.         ka
                                               b.         siya
                                               c.         sila

                                   5.         Kumusta po____?  (How are you?)
                                               a.         ka
                                               b.         ako
                                               c.         kayo

D.        Mga Pananda : si, sina, ang, ang mga
Markers si, sina, ang, ang mga

Direksyon:       Punan ng marker upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot.
Direction:        Fill the blanks of the right marker. Choose the letter of the right answer.
                                   1.         Kumusta _____ Ginoong Aquino? (singular)
                                               a.                     si
                                               b.                     sina
                                               c.                     ang

                                   2.         Kumusta ____bahay mo? (singular)
                                               a.                     si
                                               b.                     sina
                                               c.                     ang

                                   3.         Kumusta _____estudyante sa paaralan? (plural)
                                               a.                     ang mga
                                               b.                     sina
                                               c.                     ang

                                    4.        Kumusta _____Lara at Jeremel? (singular)
                                               a.                     ang mga
                                               b.                     sina
                                               c.                     si

                                   5.         Kumusta ___ Lea? (singular)
                                               a.                     ang
                                               b.         sina
                                               c.                     si

                       E.        Possessive Pronouns and Markers

Direksyon:       Punan ng  tamang marker at panghalip ang pangungusap. Piliin        ang titik  ng tamang sagot.
                                   Direction:        Fill in the blanks of the right marker and pronouns the                                                                    sentences. Choose the letter of the correct  answer.

                                   1.         Kumusta _____ buhay____? How’s your life? (singular)
                                               a.                     ang mga    /    ko
                                               b.         ang   /   mo
                                               c.           ang mga   /   mo

                                   2.         Kumusta ____hardin ____? How is her garden? (singular)
                                               a.                     ang   /   niya
                                               b.         ang mga   /    kanya
                                               c.                     kanya   /    ang

                                   3.         Kumusta _____bahay ____? How’s my house? (Singular)

                                               a.                     ang   /   mo
                                               b.                     ang mga   /   ko
                                               c.                     ang    /    ko
           
                                   4.         Kumusta po_____bahay _____? How’s our houses? (plural)
                                               a.                     ang mga    /     natin
                                               b.         mga    /   namin
                                               c.                     ang     /    kanila

                                   5.         Kumusta po___ bahay____? How’s their houses? (plural)
                                               a.                     ang    /    niya
                                               b.         mga   /   kanila
                                               c.                     ang mga    /    nila

                      
F.          Isaayos ang panghalip mula sa bago ang pangngalan tungo sa panghalip na nasa pagkatapos ng pangngalan
 Convert Possessive Form used before a Noun to Possessive Form used                   after a noun

A.                Pagpapalit
Conversion

Direksyon:       Piliin ang titik ng  tamang sagot.
                                               Direction:        Choose the letter of the correct  answer.

                                               1.         Kumusta ang kanyang bahay?
                                                           a.             Kumusta ang bahay mo?
                                                           b.            Kumusta ang bahay niya?
                                                           c.             Kumusta ang bahay nila?

                                               2.         Kumusta ang aking bahay?
                                                           a.             Kumusta ang bahay mo?
                                                           b.            Kumusta ang bahay namin?
                                                           c.             Kumusta ang bahay ko?

                                               3.         Kumusta ang aming bahay?
                                                           a.             Kumusta ang bahay namin?
                                                           b.            Kumusta ang bahay nila?
                                                           c.             Kumusta ang bahay niya?

                                               4.         Kumusta ang kanilang bahay?
                                                           a.             Kumusta ang bahay natin?
                                                           b.            Kumusta ang bahay nila?
                                                           c.             Kumusta ang bahay niya?

                                               5.         Kumusta ang ating bahay?
                                                           a.             Kumusta ang bahay atin?
                                                           b.            Kumusta ang bahay namin?
                                                           c.             Kumusta ang bahay natin?

                       G.        Pagsulat
                                   Writing
           
Direksyon:       Isaayos ang pangungusap. Piliin ang titik  ng tamang sagot at isulat sa patlang ang nabuong pangungusap
Direction:        Rearrange the sentence. Choose the letter of the correct  answer and write the sentence formed.

                                   1.         po              sina      kumusta           at         James               Jojo
                                               1               2                3                   4             5                   6
                                               a.       3  2  5  4  6  1
                                               b.       2  1  5  4  6  3
                                               c.       3  1  2  5  4  6
                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________
                                   2.         kayo   po   Kumusta
                                               1          2         3
                                               a.       2  1  3
                                               b.       3  2  1
                                               c.       3  1  2
                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________
                                   3.         mga    po   ang    ko    kumusta    damit
                                               1               2       3      4       5               6
                                               a.          5  2  4  1  3  6
                                               b.          5  3  4  6  1  2
                                               c.          5  2  3  1  6  4
                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________
                                   4.         po             G.Aquino       si        kumusta
                                               1                            2             3           4   
                                               a.                         4  1  3  2
                                               b.                        4  3  2  1
                                               c.                         4  2  1  3
                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________
                                   5.         po     inyong     bahay    ang    kumusta
                                               1                  2             3          4           5

                                               a.                   5  1  4  3  2
                                               b.                  5  2  3  4  1
                                               c.                   5  1  4  2   3
                                    ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________
No comments:

Post a Comment