Monday, January 3, 2011

5. Barong Tagalog

Leksyon  5          “Barong Tagalog”
Lesson 5              “Barong Tagalog”

I.        Mga Layunin:
           Objectives:
                      
Sa pagtatapos ng leksyon, ang mga estudyante ay inaasahang:
           At the end of the lesson, the students are expected to:

           1.         natutukoy ang ibig ipakahulugan ng awit
                       identify the meaning of the song
           
           2.         nagagamit ang mga pangngalang may unlapi
                       use the words with nouns with prefix

           3.         nakabubuo ng mga pangungusap gamit ang mga pangngalang may unlapi
                       form sentences using nouns with prefix

II.       Kagamitan :
           \Material:

            Awit: “Barong Tagalog”
            Song: “Barong Tagalog”
           
           Mang-aawit: Ruben Tagalog
           Singer

           Musika ni: Juan Silos Jr.
           Music by

           Liriko ni: Levi Celerio
           Lyricist:
          

           Tagapaglathala: Suarez Music Publishing
Publisher:
 
           Impormasyon:
           Tungkol sa gamit ng Barong Tagalog ng awit.  Bahagya rin nitong binanggit ang    
                          kasaysayan ng damit na ito.
           
           Information:
           The song about the use of Barong Tagalog.  It also discussed a little history of this       
        man’s attire.

III.     Pamamaraan
           Procedure

           A.        Gawain Bago Makinig at Magbasa
                       Pre-listening and Reading Activity

                       Nakapagsuot ka na ba ng barong tagalog? Isulat ang tsek (/) kung oo at ekis (x)   
                          kung hindi.
                       Have you worn a Barong Tagalog? Write check (/) if yes and (X) if not.

B.        Gawain Habang Nakikinig at Nagbabasa
                       While Listening and Reading  Activities   

1.      Awit, Salin at Bokabularyo
 Song, Translation and Vocabulary

                                   Direksyon:       Pakinggan  ang awit at basahin nang tahimik ang  liriko ng awit.                                                   Pindutin ang you tube link ng awit habang binabasa ang liriko na     nasa ibaba nito. 
Direction:        Listen to the song and read the lyrics silently. Click the tube link of the   song while reading the lyrics below.
      You Tube  ng “Barong Tagalog:”
http://youtu.be/_DiBxZu5zlY


“Barong Tagalog”

Original Text
English Translation
Kung wariin ko sa ngayon
As I reminisce now
ay muling nagbabalik
It comes back
Ang barong Tagalog
The Tagalog attire
na sadyang makisig.
Is truly elegant.
Mahaba-habang panahon
For a long time
nawaglit sa ating isip
We have forgotten
Na ito'y damit ng bansang
It’s the attire of a country
kay hirap malupig.
So difficult to conquer.
Ang barong ito
This attire
ay tatak Pilipinong talaga
Is the symbol of a true Filipino
Dapat nating mahalin sa tuwi-tuwina.
We should love constantly.
Sa sariling bayan nati'y alinsangan
It is quite muggy in our own land
Makapal na kayo'y hindi kailangan.
Thick fabric is not essential.
Ang barong Tagalog
The Tagalog attire
kahit sinamay lang
Although made of hemp
Ginhawang gamitin
Is a comfortable wear
sa lahat ng pagdiriwang.
For all celebrations.
Nang maghimagsik itong ating bansa
When our country revolted
Dahil sa paglaya
To gain independence
Ang barong Tagalog natin ay dakila
Our Tagalog attire attained greatness
Pagka't siyang ginamit ng bayaning namayapa.
As it was worn by heroes who died.

                       Bokabularyo- Vocabulary:
                                   1.         wariin - reminisce
                                   2.         ngayon -  now
                                   3.         muli – again
                                   4.         nagbabalik – coming back
                                   5.         makisig – elegant
                                   6.         mahabang-mahaba – rather long
                                   7.         panahon – time
                                   8.         nawaglit – forgotten
                                   9.         isip – mind; spirit
                                   10.       ito – this
                                   11.       damit – clothing
                                   12.       bansa – country
                                   13.       hirap – hard; difficult
                                   14.       malupig – to defeat
                                   15.       tatak – mark
                                   16.       Pilipino – Filipino
                                   17.       Talaga – really; no doubt
                                   18.       Dapat – should
                                   19.       Mahalin – to love
                                   20.       Tuwi-tuwina – always; constantly
                                   21.       Sarili – self
                                   22.       Bayan – nation
                                   23.       Alinsangan – muggy
                                   24.       Makapal – thick
                                   25.       Hindi – not
                                   26.       Kailangan – need
                                   27.       Kahit – even though
                                   28.       Sinamay – fabric made from hemp
                                   29.       Ginhawa – relief; comfort
                                   30.       Gamit – use
                                   31.       Lahat – all
                                   32.       Pagdiriwang – celebration; occasions
                                   33.       Maghimagsik – rebel
                                   34.       Paglaya – freedom
                                   35.       Dakila – great
                                   36.       Bayani – hero
                                   37.       Namayapa - died

           2.         Pagtalakay
                       Discussion

                       A.        Kultural o Historikal na Impormasyon ng Awit
                                    Cultural or Historical Information of the Song
                                   
                                   Barong Tagalog 
                                   Source:  HYPERLINK http://en.wikipedia.org/wiki/Barong_Tagalog
                                   Date of Access: January 4, 2010

                                               The barong Tagalog (or simply barong, from the word baro) is an                         embroidered formal garment of the Philippines. It is very lightweight and worn                              untucked (similar to a coat/dress shirt), over an undershirt. It is a common                                         wedding and formal attire for Filipino men as well as women. The term "barong                                  Tagalog" literally means "a dress that is Tagalog", or "a Tagalog dress" (i.e.,                          "baro na Tagalog", with "barong" being a contraction of "baro na") in the                              Tagalog language.
                                               The barong was popularized as formal wear by Philippine President                                   Ramon Magsaysay, who wore it to most official and personal affairs, including                              his inauguration as president.
                                   Filipinos don their finest formal barongs in a variety of fabrics.
                                   1.   Piña fabric - is hand-loomed from pineapple leaf fibers. And because Piña                             weavers in the Philippines are dwindling, its scarcity makes the delicate Piña                                  cloth expensive and is thus used for very formal events.
                                   2.   Jusi fabric - is mechanically woven and was once made from abacca or                                   banana silk.
                                   3.   Banana fabric - is another sheer fabric used in formal occasions. Made and                            hand woven from banana fiber, it usually comes with geometric design details.                              This fabric hails from the Visayas island of Negros.
                                   The term "Barong Tagalog" is used almost exclusively to refer to the formal                                 version of the barong; however, less formal variations of this national costume                               also exist.
                                               Polo barong refers to a short-sleeved version of the barong, often made                           with linen, ramie or cotton. This is the least formal version of the barong, often                              used as office wear (akin to the suit and tie).
                                                "Gusot-Mayaman" ("gusot" means "wrinkled" and "mayaman" means                             "wealthy") and Linen barongs are barongs that are not constructed with pina,                               jusi, or similarly delicate fabrics are generally considered less formal than the                                barong Tagalog. Both "gusot-mayaman" and linen barongs are used for                                        everyday office wear.
                                                Shirt-jack barong are cut in shirt-jack style usually in poly-cotton,                                   linen-cotton and gusot-mayaman fabrics. Popularized by politicians and                                          government officials and worn during campaigns or out-in-the-field                                          assignments. This barong style gives the wearer a more casual look yet lends a                                more dressed-up appearance from the usual street worn casual wear.

                       B.        Istrukturang Gramatikal
                                   Grammatical Structure
           
                                   MGA UNLAPI-Prefixes               
                       1.         a. ka- means kasama or togetherness
                                   Example:
                                   Ka+ mag-anak = kamag-anak (kasama sa pamilya) means  Relative
                                 b. The form [ka+first syllable of root verb+root verb] denotes                                                        the recent completive form of the verb.                                                                          Example:   
                                    Rootword   
                                   Kain               Kakakain - have just finished eating
                                   Kita                kakikita - have just seen
                                      
                                   Punta               kapupunta - have just went to                                               
                                   Gawa               kagagawa - have just made

                       2.         a.         ma –can be used to form adjectives from root words but not                                                 all  root words can be turned into ma- adjectives.                                                     
                                   Example:
                                          
                                   maganda - beautiful (ganda is beauty)                                                                                 
                                   Magandang babae siya. She is a beautiful woman.
                                   ma (unlapi) + ganda (salitang-ugat) = maganda

                                   b.         ma- prefixes can also turn root words into verbs but like                                                almost everything in Tagalog this does not apply to all root                                                      words.                                 
                                               Example:
                                          
                                               Matutulog na ako. I will sleep now.                                                                                    Mananalo siya. She will win.                                    
                                               These are verbs that takes the active form by using the prefix                                                ma- and is therefore called a MA- verb. Ma- used as an                                                actor affix and in rare instances as an object affix. Other                                                 verbs take active forms using the prefix [mag-] or the infix                                                   [-um] and are therefore called mag verb and um verbs.
                                               Examples:       

                                               Rootword             Past             Present        Future
                                               tulog - to sleep     natulog       natutulog    matutulog 
                                               tuto - to learn        natuto        natututo      matututo             
                                               kinig - to listen     nakinig        nakikinig   makikinig
                                                nood - to watch     nanood       nanonood    manonood

                                   3.  Pa- prefix                             
                                                a.        pa- may be seen as the shortened form of the prefix paki- 
                                                           which when attached to root verbs adds the notion of  
                                                           request similar to "please" in English.

                                                           Example:
                                         

                                                           “Patulong” - "please help" as when used in the sentence,  

                                                                 “Patulong naman o..” in English, "please help naman    
                                                                              oh.."                                    
                                                           “Paayos” - please arrange/fix
                               
                                               b.         pa- prefix also denotes direction of an object in motion or in    
                                                        place.                            

                                                           Example:
                                          
                                                           palayo - going further (root word layo from the adjective    
                                                              malayo which means far)                                                                             
                                                           palapit - going near (root word lapit from the adjective  

                                                                         malapit which means near)                                                                          
                                                           paabante/pasulong - forward motion
                                                                        
                                                           paatras - backward motion
                                      
                                                           paharap - facing forward                                        
                                                           patalikod -facing backward         
                                                           pahalang -horizontally                                            
                                                           patayo - vertically                                       
                                                           padiagonal - diagonal/slanting

                       C.        Gawain Pagkatapos Makinig at Magbasa
                                   Post- Listening and Reading  Activity
           
                                               1.         Mga gawain upang malinang ang bokabularyo
                                                           Activities to develop vocabulary

                                                           A.        Nawawalang salitang may panlapi  sa awit
                                                                       Missing words with affixes in the song

Direksyon:       Muling pakinggan ang awit at piliin ang titik ng nawawalang salitang maylapi.
Direction:        Listen to the song again and choose the letter of the             missing words with affixes.

                                                                       Kung (1)_____ ko sa ngayon
                                                                       ay muling(2)_____               
                                                                       Ang barong Tagalog na sadyang (3)_____.
                                                                       Mahaba-habang panahon
                                                                       (4)_____ sa ating isip                       
                                                                       Na ito'y damit ng bansang
                                                                       kay hirap (5)_____.              
                                                                       Ang barong ito ay tatak Pilipinong talaga               
                                                                       Dapat nating mahalin sa tuwi-tuwina.

                                                           B.        Nawawalang linya sa awit
                                                                       Missing lines in the song

Direksyon:       Muling pakinggan ang awitin at kumpletuhin ang mga nawawalang linya. Piliin ang titik ng tamang sagot.
Direction:        While listening to the song, fill in the blank with the  missing lines. Check the letter of the  right answer.

                                                                       Sa sariling bayan nati'y alinsangan
      
                                                                       (1)____________________________
                     
                                                                       Ang Barong Tagalog kahit sinamay lang 
                                                                       (2)____________________________
                    
                                                                       Nang maghimagsik itong ating bansa
    
                                                                       (3)____________________________
                     
                                                                       Ang barong Tagalog natin ay dakila
                                                                      (4)____________________________
.              
                                                                       (5)____________________________

                                                                       Pagpipilian:
                                                                       Choices:
                                                                       a. pagkat siyang ginamit
                                                                       b. ginhawang gamitin sa lahat ng pagdiriwang
                                                                       c. ng bayaning namayapa
                                                                       d. Dahil sa paglaya
                                                                       e. makapal na kayo’y hindi kailangan

                                   C.       Pagsasaayos ng linya sa awit
                                               Arranging the lines of the song

Direksyon:       Pagsunud-sunurin ang mga linya ng awit. Lagyan ng bilang ang   patlang.
                                               Direction:        Rearrange the song, write the numbers on the blank.
                        
_____A. Kung wariin ko sa ngayon ay muling nagbabalik                           
_____B. Dapat nating mahalin sa tuwi-tuwina.
_____C. Ang barong ito ay tatak Pilipinong talaga                         
 _____D. Mahaba-habang panahon nawaglit sa ating isip                                      
_____E. Na ito'y damit ng bansang kay hirap malupig.                                  
_____F. Ang barong Tagalog na sadyang makisig.

            2.        Mga gawain upang subukin ang komprehensyon
                       Activities to test the comprehension

A.    Pagtukoy:
Identification

Direksyon:             Piliin ang titik ng tamang  sagot.
                             Direction:             Choose the letter of the correct answer.

                                   1.         Sa anong materyal gawa ang barong Tagalog?
                                              Barong Tagalog is made of what fabric?
                                               a.         kinamay
                                              b.         sinamay
                                              c.         kalamay

                                   2.        Ano ang sinisimbolo ng barong Tagalog?
                                               What symbolizes barong Tagalog?
                                               a.         Kayamanan ng Filipino
                                                           Richness of the Filipinos
                                               b.         Tatak ng isang tunay na Filipino
                                                           Mark of a  true blooded Filipino        
                                               c.         Tatak na makisig ang Filipino
                                                           Mark of a sexy male personality.

                                   3.         Tungkol saan ang awit?
What is the song all about?

a.        Ang awit ay tungkol sa pagmamalaki ng persona sa barong Tagalog bilang simbolo ng  bansang mahirap malupig, ginagamit sa mga pagdiriwang at sinusuot  ng tunay na Filipino.
                                                 The song is about the persona being proud of the barong Tagalog as a symbol of the country that is hard to conquer, the country’s pride in wearing it in occasions and being  worn by true blooded Filipino people.
                                               
b.         Ang awit ay tungkol sa barong Tagalog na isinusuot sa paghihimagsik. 
            The song is about the Barong Tagalog being worn during the revolution era. 
 
c.         Ang awit ay tungkol sa Barong Tagalog na isnusuot lamang ng mga             makikisig na lalaki. 
            The song is about Barong Tagalog that can be worn by the   sexy male Filipinos in the   country

                       3.         Mga gawain upang matamo ang Historikal/Kultural na Impormasyon
                                   Activities to know the Historical and Cultural Information

                                  
A.    Sagutin ang Tanong
Answer the Question

Direksyon:             Piliin ang titik ng tamang sagot.
                                         Direction:             Choose the letter of the correct answer.

1.         Ang Barong Tagalog ay pinasikat ni Pangulong Ramon        Magsaysay.
Barong Tagalog was popularized by President Ramon Magsaysay.
                                                           a.         Oo (yes)
                                                           b.         Hindi (no)

                                               2.         Ang piňa fabric Barong Tagalog ay gawa sa ?
The piňa fabric Barong Tagalog is made from ?(negative response)
                                                           a.         saging (banana)
                                                           b.         abaka (abaca)
                                                           c.         pinya (pineapple)

3.         Maigsing manggas na barong, kadalasang gawa sa linen, ramie o cotton
A short-sleeved version  of barong, often made with linen, ramie or  cotton.
                                                           a.         polo barong
                                                           b.         gusot- mayaman
                                                           c.         shirt-jack barong

                       4.        Mga gawain upang subukin ang Istrukturang Gramatikal
                                   Activities to check the Grammatical Structure

A.    Pagtukoy sa Panlapi
Identify the Affix 

Direksyon:             Tukuyin kung ang salita ay may unlapi, gitlapi, hulapi. Piliin ang  titik ng tamang sagot.
Direction:              Identify the affix of the word. Choose the letter of the right answer.
                                  
1.         wariin
                                                           a.      gitlapi
                                                           b.      unlapi
c.          hulapi

                                               2.         makisig
                                                           a.      gitlapi
                                                           b.      unlapi
c.           hulapi

                                               3.         mahalin
                                                           a.      gitlapi
                                                           b.      unlapi
                                                           c.      hulapi


                                   B.        Unlapi
                                               Prefix

Direksyon:       Punan ng unlapi ang salita sa pangungusap. Lagyan ng tsek ang kahon ng tamang sagot.
Direction:        Fill the missing prefix. Check the box of the correct  answer.


                                               1. _____tulong naman . (Please help.)
                                                           a.         ka
                                                          b.         pa
                                                          c.         ma

                                               2. ______ganda ang barong Tagalog  (Barong Tagalog is beautiful.)
                                                          a.         ka
                                                          b.         pa
                                                           c.         ma
           
                                               3.         Mabait ang mga ____klase ko.  (My classmates are kind.)
                                                           a.         ka
                                                           b.         pa
                                                           c.         ma

                                   C.        Pagsulat
                                               Writing

                                               Direksyon:       Isulat ang tamang unlapi sa tamang aspekto nito
                                               Direction:        Write the appropriate prefix in its right apect

1. _____tulong naman . (Please help
.)


             a.         ka
            b.         pa
            c.         ma
 2. ______ganda ang barong Tagalog  (Barong Tagalog is beautiful.)

a.         ka
b.         pa
  c.         ma
3.         Mabait ang mga ____klase ko.  (My classmates are kind.)
  a.         ka
  b.         pa
  c.         ma

C.        Pagsulat
           Writing

           Direksyon:       Isulat ang tamang unlapi sa tamang aspekto                  
                                  nito
           Direction:        Write the appropriate prefix in its right aspect.


Rootword                         Past            Present                   Future
bait (kind)                     _______      _______       __________ 
sipag (industrious)      ______         ________     __________
upo (sit)                      _______       ________     ___________
Susi sa Pagwawasto:
       

Key to Correction:
          
1. A.                1. B.                C.
1. wariin          1. E                  15342
2. nagbabalik   2. B
3. makisig        3. d
4. nawaglit      4. a
5. malupig       5. C

2. A. bca          B. bca
3. aca
4. cbcNo comments:

Post a Comment