Tuesday, January 4, 2011

8. Pumapatak ang Ulan


Leksyon  8          “Pumapatak ang Ulan”

Lesson 8              “Raindrops are Falling”

I.          Mga Layunin:
            Objectives:

Sa pagtatapos ng leksyon, ang mga estudyante ay inaasahang:
At the end of the lesson, the students are expected to:

1. natutukoy ang ibig ipakahulugan ng awit
    identify the meaning of the song
           
2. nakikilala ang mga pandiwang -um
   recognize -um verbs

3. nakabubuo ng mga salita gamit ang mga pandiwang -um
    form sentences using -um verbs

II.        Kagamitan :
            Material:
           
Awit: “Pumapatak ang Ulan”
            Song: “Raindrops are Faling”
           
Mang-aawit: Apo Hiking Society
            Singer

           Tagapaglathala: Danny Javier
Publisher:
           
Impormasyon:
Tungkol ang awit sa nagiging pakiramdam ng tao kapag umuulan
           
Information:
The song is about what one feels when the rain starts to fall

III.        Pamamaraan
            Procedure

A.        Gawain Bago Makinig at Magbasa
                        Pre-listening and Reading Activity

Ano ang nararamdaman mo kapag umuulan?  Piliin ang sagot sa ibaba.
What do you feel when the rain is falling? Choose your answer below.

1.  masaya
2.  malungkot
3.  naiinip

Ano ang gusto mong gawin? (What do you intend to do?)

1.  kumain
2.  uminom
3.  manood ng TV

B.        Gawain Habang Nakikinig at Nagbabasa
                        While Listening and Reading  Activities   

1.         Awit, Salin at Bokabularyo
Song, Translation and Vocabulary
           
Direksyon:       Pakinggan  ang awit at basahin nang tahimik ang  liriko ng awit. Pindutin ang you tube link ng awit habang binabasa ang liriko na nasa ibaba nito. 
Direction:        Listen to the song and read the lyrics silently. Click the you tube link of the song while reading the lyrics below.
You tube ng “Pumapatak na Naman ang Ulan:”


“Pumapatak ang Ulan”

Original Text
English Translation
Pumapatak na naman ang ulan
Raindrops are falling again
sa bubong ng bahay
On the roof of the house
Di maiwasang gumawa ng di inaasahang bagay
I cannot avoid doing unexpected things
Laklak ng laklak ng beer magdamagan
I go beer drinking all night long
May kahirapan at di maiwasan
It’s difficult but unavoidable
Mabuti pa kaya, matulog ka na lang
Perhaps it’s better that to sleep,
at baka sumakit ang tiyan
As you may have stomach ache
Ang araw ko'y nabubusisi ako ang nasisisi
My day is  scrutinized and I am blamed
Bakit ba sila ganyan
Why do they feel that way
Ang pera ko ay di magkasya
Money is not enough
Hindi makapagsine at ayaw namang dagdagan
I cannot afford a movie and no one wants to give me more
Ubos na rin ang beer, kaya kape na lang
The beer has ran out, take coffee instead
Lahat sinusubukan kahit walang pulutan
Try everything without appetizers
Ang buhay ng tamad, walang hinaharap
The indolent life has no future
Ni konting sarap man lang
And no comfort either
Radyo, TV at mga lumang komiks
Radio, TV, and old comic books
Wala nang ibang, mapaglibangan
There is no other means of relaxation
At kung mayroon kang tatawagan
 And if you want to make a call
Trenta sentimos ika'y makakaltasan, ahaaaa
Be ready to part with your thirty cents, aha
Umiindak ang paa sa kumpas ng tugtuging bago
The feet move with the rhythm of the new song
Hanggang kumpas ka na lang at di mo na alam ang tono
You content yourself with hand gestures since you do not know the tune
Sa paghinto ng ulan, ano ang gagawin
What do you do as the rain stops
Huwag nang isipin at walang babaguhin
Worry no longer since you cannot impose changes
Mabuti pa kaya, matulog ka na lang, matulog na ng mahimbing
Better to sleep instead, sleep soundly
Pumapatak na naman ang ulan
Raindrops are falling again
Pumapatak na naman ang ulan
Raindrops are falling again
Pumapatak na naman ang ulan
Raindrops are falling again
Pumapatak na naman ang ulan
Raindrops are falling again


2.         Pagtalakay
                                    Discussion

A.        Kultural o Historikal na Impormasyon ng Awit
                                                 Cultural or Historical Information of the Song

Rainy season in the Philippines can be depressing.  It is even more depressing when the rain is continuous.  People are forced to stay indoors.  It is not a problem for people in affluent classes.  If the people are poor, they dread the rain for a lot of reasons.  Raindrops do make them sleep (as they can hear the  pitter-patter of rain from the roof of their houses).  Also, the rain makes them worry because the roof of houses may give in; rusty roofs may also leak water inside the house. To while away time, men gather to drink beer (they may claim that the beer keeps them warm); women prepare soup like lugaw (congee) or tsampurado (chocolate rice porridge); and children sleep (since they cannot go out to play).
        
Poor people may also want to communicate with relatives and friends during the rainy days but it can be so expensive.  Today, communication is no longer a problem. Through cellphone texting, families can check each other's condition.  Just knowing members of the family and friends are all right during the advent of heavy rain, makes everyone feels better.

           
                        B.        Istrukturang Gramatikal
                                     Grammatical Structure

Date of Access: January 4, 2010
           
The " UM " Verb

  This verb is formed by attaching the infix " UM " to the verb root. The
“ UM"   affix always comes right before the first vowel of the root word. Here     are    some    commonly used " UM " verbs and sample sentences. All of which are in  the  perfect aspect ( past ) form.

Root Word= Actor Focus Verb= Sentence

1.         takbo= tumakbo ( to run )
           Tumakbo ang lalake. ( The man ran. )
2.         talon= tumalon ( to jump )
           Tumalon ang bata sa bakod. ( The boy jumped over the fence. )
3.         tawag= tumawag ( to call )
           Tumawag si Juana kagabi. ( Jane called last night. )
4.         bili= bumili ( to buy )
           Bumili ng sapatos ang babae. ( The woman bought shoes. )
5.         ani= umani ( to harvest )
           Umani sila ng palay kahapon. ( They harvested rice yesterday. )


C.        Gawain Pagkatapos Makinig at Magbasa
                        Post- Listening and Reading  Activity
           
                        1.         Mga gawain upang malinang ang bokabularyo
                                    Activities to develop vocabulary

                                    A.        Nawawalang salitang may um
                                                Missing words with um affix

Direksyon:       Muling pakinggan ang awit at piliin ang titik ng nawawalang salitang may pandiwang –um-.
Direction:        Listen to the song again and choose the letter of the missing words with affix  -um-.

                                                (1)_________ na naman ang ulan sa loob ng bahay
                                                Di maiwasang (2)________ ng di inaasahang bagay
                                                (3)__________ ang paa sa kumpas ng tugtuging bag

                                    B.        Nawawalang linya sa awit
                                                Missing lines in the song

Direksyon:       Muling pakinggan ang awitin at kumpletuhin ang mga nawawalang linya. Piliin ang titik ng tamang sagot

Direction:        While listening to the song, fill in the blank with the  missing lines. Check the letter of the  right answer..

                                              Ang araw ko’y nabubusisi      
                                                (1)____________________________                     
                                                Bakit ba sila ganyan                      
                                                (2)____________________________                     
                                                Hindi makapag-sine                                                    
                                                (3)____________________________
                     
                                                Ubos na rin ang beer
                                                (4)____________________________
.                                    
                                                (5)____________________________

Pagpipilian:
Choices:
a. lahat  sinusubukan
b. at ayaw namang dagdagan
c. ako ang nasisisi
d. ang pera ko ay di magkasya
e. kaya  kape na lang

                                    C.        Pagsasaayos ng linya sa awit
                                                Arranging the lines of the song

Direksyon:       Pagsunud-sunurin ang mga linya ng awit. Lagyan ng bilang              ang   patlang.
                                               Direction:        Rearrange the song, write the numbers on the blank.
                        
                                                _____1. Trenta sentimos ika’y makakaltasan                        
                                                _____2. Wala nang ibang, mapaglibangan
                                                _____3. ahaaa                                                
                                                _____4.Radyo, TV, at mga lumang komiks 
                                                _____5.
At kung mayroon kang tatawagan

2.         Mga gawain upang masubukan ang komprehensyon
                        Activities to test the comprehension

A.                Sagutin ang tanong.
Answer the question.

Direksyon: Isulat sa patlang ang sagot.
                                    Direction: Write the answer on the blank.

Ano-ano ang mga libangan ng mga tao kapag umuulan. Magsulat sa patlang ng limang (5)   halimbawa mula sa awit.
What are the diversion of people when it’s raining. Write on the blank 5 examples   from the song.
1.                  ____________________________________
2.                  ____________________________________
3.                  ____________________________________
4.                  ____________________________________
5.                  ____________________________________

3.         Mga gawain upang matamo ang Historikal/Kultural na Impormasyon
                        Activities to know the Historical and Cultural Information

                        Direksyon: Piliin ang titik ng tamang  sagot.
                        Direction: Choose the letter of the correct answer.

                       1.          Ano ang ginagawa ng mga lalaki habang umuulan?
                                                            What do men do to while away time when raining?
                                    a.         listening to music
                                    b.         watching TV
                                    c.         drinking beer
                       2.          Ano ang hinahanda ng mga babae kapag umuulan?
                                    What do women prepares when it’s raining?
                                    a.         lugaw (congee)
                                    b.         tsokolate(chocolate)   
                                    c.         tubig (water)
            .
                       3.          Tungkol saan ang awit?
                                    What is the song all about?
                                    a.         Ang awit ay tungkol sa libangan ng mga tao kapag  umuulan.
                                                The song is about what do people do when it’s raining.
b.         Ang awit ay tungkol sa paghahanda sa pagdating ng ulan.
                                                The song is about what to prepare hwen it’s raining.
c.         Ang awit ay tungkol sa pagtulog kapag umuulan.
                                                The song is about sleeping while raining.

               4.      Mga gawain upang subukin ang Istrukturang Gramatikal
                        Activities to check the Grammatical Structure

A.                Pandiwa
Verb

Direksyon: Piliin ang pandiwa sa pangungusap.
                                    Direction: Choose the verb in the sentence.

                                    1. Pumapatak ang ulan. Rain is falling.
                                    2. Umiindak ang paa sa tugtog. Feet are dancing to the music.
                                    3. Tumawag si Juana kagabi. Jane called last night.
                 
                        B.        Pagsulat
                                    Writing

Direksyon:       Lagyan ng panlaping –um- ang mga pandiwa. Isulat sa patlang ang sagot.
Direction:        Insert infix –um- to the verb. Write the answer on the blank.

Rootword

  1. sulat (write)


  1. basa (read)


  1. tawa (laugh)
Susi sa Pagwawasto:
C.
1. A.                1. B.                C.
1. wariin          1. E                  15342
2. nagbabalik   2. b
3. makisig        3. d
4. nawaglit      4. a
5. malupig       5. C

2.         A. Laklak ng beer, matulog, magsine, kape, radyo, tv at mga lumang komiks, telepono
   
                        3. 1. C             2. A                 3. A          
4.     A.            1. Pumapatak              B.        1. Sumulat
                                                2. Umiindak                            2. Bumasa
                                                3. Tumawag                            3. Tumawa

No comments:

Post a Comment