Tuesday, January 4, 2011

10. Tara na, Biyahe Tayo

Lesson 10            Let’s Go, Let’s Travel

I.          Mga Layunin:
            Objectives:

Sa pagtatapos ng leksyon, ang mga estudyante ay inaasahang:
At the end of the lesson, the students are expected to:

1.         natutukoy ang ibig ipakahulugan ng awit
identify the meaning of the song
2.         nakikilala ang pandiwang mag- sa pangungusap
recognize ma- verbs in sentence
3.         nakabubuo ng mga pangungusap gamit ang pandiwang mag-
form sentences using ma- verbs

II.        Kagamitan :
            Material:
                       
Awit: “Tara na, Biyahe Tayo”
            Song: “Let’s Go, Let’s Travel”
           
Mang-aawit: Various Artists
            Singer

           Tagapaglathala: Department of Tourism
Publisher:

                        ALBERTO ALDABA LIM
                        Department Secretary

DANIEL G. CORPUZ
Department Undersecretary for Tourism Planning and Promotions
Department of Tourism

GERONIMO P. REYES
Executive Director
Philippine Commission on Sports Scuba Diving (PCSSD)

MS. LULU JALECO-PUNONGBAYAN
Head Executive Assistant, Department of Tourism

PABLO "PAUL" D. ESPEJO, JR.
Administrative Service, Department of Tourism
APhiO-Delta Nu
                       

Impormasyon:
Tungkol sa kagandahan ng Pilipinas ang awit.  Hinihikayat nitong bisitahin ng mga tagapakinig ang iba’t ibang lugar sa bansa.
           
Information:
The song describes the beauty of the Philippines.  It encourages the listeners to visit the different scenic places of the country.

III.       Pamamaraan
            Procedure
A.        Gawain Bago Makinig at Magbasa
                         Pre-listening  and Reading Activity

Ano-ano na ang  iyong  napuntahang lugar, natikmang pagkain at nadaluhang pista sa Pilipinas? Piliin ang mga titik ng tamang sagot.
What are the places you have visited, food you have tasted and fiestas you have attended in the Philippines? Choose the letters of your answer.

A.     Lugar (Place)
a.                   Palawan
b.                  Vigan
c.                   Batanes
d.                  Baguio
e.                   Banaue Rice Terraces
f.                   Subic
g.                  Taal Volcano
h.                  Mayon Volcano
i.                    Boracay
j.                    Zamboanga
k.                  Pagsanjan
l.                    Anilao
m.                Siargao

B.     Pagkain (Food)
a.       Sisig
b.      Durian
c.       Bangus
d.      Bicol Express

C.    Pista (Feast)
a.       Mascara
b.      Moriones
c.       Sinulog
d.      Ati-atihan
e.       Kadayawan
f.       Peñafrancia


B.        Gawain Habang Nakikinig at Nagbabasa
                        While Listening and Reading  Activities  

 1.        Awit, Salin at Bokabularyo
Song, Translation and Vocabulary

Direksyon:       Pakinggan  ang awit at basahin nang tahimik ang  liriko ng awit. Pindutin ang you tube link ng awit habang binabasa ang liriko na  nasa ibaba nito. 
Direction:         Listen o the song and read the lyrics silently. Click the you tube link of  the song while reading the lyrics below.

You tube ng “Tara ng Biyahe Tayo:”
“Tara na, Biyahe Tayo”
Original Text
English Translation
Ikaw ba'y nalulungkot
Are you lonely
Naiinip, nababagot?
Bored, irritated
Ikaw ba'y napapagod
Are you getting tired
Araw gabi'y puro kayod?
Of working all day and all night?
Buhay mo ba'y walang saysay
Is your life meaningless
Walang sigla, walang kulay?
Lifeless, colorless?
Bawat araw ba'y pareho
Is every day the same
Parang walang pagbabago?
Like there’s no change
Tara na, biyahe tayo
Let’s go, let’s travel
Kasama ang pamilya
With our family
Barkada at buong grupo
Friends and everyone
Para mag-enjoy nang todo.
So that we can fully enjoy
Halika, biyahe tayo,
Come, let us travel
Nang ating makita
So we can see
Ang ganda ng Pilipinas
The beauty of the Philippines
Ang galing ng Pilipino.
The greatness of the Filipino
Nagpasyal ka na ba
Have you visited
Sa Intramuros at Luneta
Intramuros and Luneta
Palawan, Vigan at Batanes
Palawan, Vigan, and Batanes
Subic, Baguio at Rice Terraces?
Subic, Baguio at Rice Terraces?
Namasdan mo na ba
Have you seen
Ang mga vinta ng Zamboanga
The vintas of Zamboanga
Bulkang Taal, Bulkang Mayon
Taal Volcano, Mayon Volcano
Beach ng Boracay at La Union?
Boracay Beach and La Union?
Tara na, biyahe tayo
Let’s go, let’s travel
Mula Basco hanggang Jolo
From Basco to Jolo
Nang makilala ng husto
To know better
Ang ating kapwa-Pilipino.
Our fellow Filipinos
Halika, biyahe tayo,
Come, let us travel
Nang ating makita
So we can see
Ang ganda ng Pilipinas
The beauty of the Philippines
Ang galing ng Pilipino.
The greatness of the Filipino
From city to city,
From city to city,
Seven thousand and a hundred plus islas
Seven thousand and a hundred plus isles
Sa mahal kong Pilipinas
Luzon, Visayas, Mindanao ating puntahan.
To my beloved Philippines
Luzon, Visayas, and Mindanao let’s visit.
Huwag maging dayuhan sa sariling bayan!
Don’t be a foreigner in your own country!
Nasubukan mo na bang
Have you already tried
Mag-rapids sa Pagsanjan
Shooting the rapids of Pagsanjan
Mag-diving sa Anilao
To go diving in Anilao
Mag-surfing sa Siargao?
To surf in Siargao?
Natikman mo na ba
Have you tasted
Ang sisig ng Pampanga
The sisig of Pampanga
Duriang Davao, Bangus Dagupan
Durian of Davao, milk fish of Dagupan
Bicol Express at Lechong Balayan?
Bicol Express and Lechon of Balayan?
Tara na, biyahe tayo,
Let’s go, let’s travel
Nang makatulong kahit pa’no
So we can help in whatever little way
Sa pag-unlad ng kabuhayan
To improve the livelihood
Ng ating mga kababayan.
Of our fellow Filipinos
Halika, biyahe tayo,
Come, let’s travel
Nang ating makita
So we can see
Ang ganda ng Pilipinas
The beauty of the Philippines
Ang galing ng Pilipino.
The greatness of the Filipino
Nakisaya ka na ba
Have you enjoyed
Sa Pahiyas at Masskara
The Pahiyas and Maskara
Moriones at Ati-Atihan
Moriones and Ati-atihan
Sinulog at Kadayawan?
Sinulog and Kadayawan?
Namiesta ka na ba
Have you gone to fiestas
Sa Peñafrancia sa Naga
Of Peňafancia in Naga
Umakyat sa Antipolo
Climbed Antipolo
Nagsayaw sa Obando?
Danced in Obando?
Tara na, biyahe tayo
Lets go, let’s travel
Upang ating matamo
So we can attain
Ligaya at pagkakaibigan
Happiness and friendship
Kaunlaran, kapayapaan.
Progress , peace
Halika, biyahe tayo,
Come, let’s travel
Nang ating makita
So we can see
Ang ganda ng Pilipinas
The beauty of the Philippines
Ang galing ng Pilipino.
The greatness of the Filipino
Tara na, biyahe tayo
Let’s go, let’s travel
Upang ating matamo
So we can attain
Ligaya at pagkakaibigan
Happiness and friendship
Kaunlaran, kapayapaan.
Progress, peace
Halika, biyahe tayo
Come, let’s travel
Nang ating makita
So we can see
Ang ganda ng Pilipinas
The Beauty of the Philipiines
Ang galing ng Pilipino.
The greatness of the FilipinoBokabularyo - Vocabulary:
1.             Ikaw -  you
2.             Nalulungkot-  depressed/sad
3.             Naiinip - bored
4.             Nababagot -  tired of
5.             Kayod  -  occupation (slang)
6.             Araw -  sun
7.             Gabi -  night
8.             Buhay -  life
9.             Saysay -  meaning
10.          Sigla -  energy; vigor
11.         Kulay -  color
12.         Pareho -  same
13.         Pagbabago -  change
14.         Biyahe  - trip; travel
15.         Tayo -  us
16.         Kasama -  companion
17.         Pamilya -  family
18.         barkada-   friends
19.         grupo -  group
20.         todo -  maximum; to the max; to the fullest
21.         halika -  come
22.         Makita -  see
23.         Ganda -  beauty
24.         Pasyal -  stroll
25.         Masdan -  look
26.         Makilala -  meet
27.         Kapwa -  fellow
28.         Subukan -  try
29.         natikman-  tasted
30.         tulong -  help
31.         pag-unlad -  improvement
32.         kababayan -  coutrymen
33.         umakyat - climb
34.         sayaw -  dance
35.         matamo -  receive; achieve
36.         ligaya -  happiness
37.         pagkakaibigan -  friendship
38.         kaunlaran -  prosperity
39.         kapayapaan - peace

2.         Pagtalakay
                        Discussion

A.        Kultural o Historikal na Impormasyon ng Awit
                                    Cultural or Historical Information of the Song

Date of Access: January 4, 2010

According to wikipedia ,the Philippines is an archipelago of 7,107 islands with a total land area, including inland bodies of water, of approximately 300,000 square kilometers (116,000 square miles). Its 36,289 kilometers (22,549 miles) of coastline makes it the country with the 5th longest coastline in the world. It is located between 116° 40', and 126° 34' E. longitude and 4° 40' and 21° 10' N. latitude and borders the Philippine Sea on the east, the South China Sea on the west, and the Celebes Sea on the south. The island of Borneo is located a few hundred kilometers southwest and Taiwan is located directly to the north. The Moluccas and Sulawesi are located to the south-southwest and Palau is located to the east of the islands.
Most of the mountainous islands are covered in tropical rainforest and volcanic in origin. The highest mountain is Mount Apo. It measures up to 2,954 meters (9,692 feet) above sea level and is located on the island of Mindanao. The longest river is the Cagayan River in northern Luzon. Manila Bay, upon the shore of which the capital city of Manila lies, is connected to Laguna de Bay, the largest lake in the Philippines, by the Pasig River. Subic Bay, the Davao Gulf, and the Moro Gulf are other important bays. The San Juanico Strait separates the islands of Samar and Leyte but it is traversed by the San Juanico Bridge.
Situated on the western fringes of the Pacific Ring of Fire, the Philippines experiences frequent seismic and volcanic activity. The Benham Plateau to the east in the Philippine Sea is an undersea region active in tectonic subduction. Around 20 earthquakes are registered daily, though most are too weak to be felt. The last major earthquake was the 1990 Luzon earthquake.  There are many active volcanoes such as the Mayon Volcano, Mount Pinatubo, and Taal Volcano. The eruption of Mount Pinatubo in June 1991 produced the second largest terrestrial eruption of the 20th century.Not all notable geographic features are so violent or destructive. A more serene legacy of the geological disturbances is the Puerto Princesa Subterranean River. The white sand beaches that make Boracay a popular vacation getaway are made of coral remnants.
Due to the volcanic nature of the islands, mineral deposits are abundant. The country is estimated to have the second-largest gold deposits after South Africa and one of the largest copper deposits in the world.  It is also rich in nickel, chromite, and zinc. Despite this, poor management, high population density, and environmental consciousness have resulted in these mineral resources remaining largely untapped. Geothermal energy, however, is another product of volcanic activity that the country has harnessed more successfully. The Philippines is the world's second-biggest geothermal producer behind the United States, with 18% of the country's electricity needs being met by geothermal power.
The archipelagic nature of the country makes its geographical features interesting.  Each island or region features natural beauty that makes it different from the rest of the country.  For instance, the Rice Terraces is seen only in the Cordillera region of the Northern Part of Luzon; and, the vintas or the colorful sails of the Muslim boats are a marvelous site only in Mindanao.  Beaches are common in most places because of the shores of over 7,000 islands.  However, the more notable beaches as mentioned in the song include Boracay, Anilao and that area where surfing can be done: Siargao.  There are also water falls like Pagsanhan in Laguna.  Tourists visit the area to shoot rapids.
Due to the influences of Christianity, the country is known for a lot of fiestas commemorating saints or celebrating Catholic festivities such as Christmas and lent.
For instance, to celebrate the feast of the Child Jesus, Aklan has “Ati-Atihan” and Cebu has “Sinulog”.  These festivals commemorate the Atis (Agtas, Mangyans or other aboriginies of the country) embracing Christianity in colorful dances and merry-making.
During lent, there is “Moriones Festival” in Marinduque island.  This commemorates the beheading of Longinus.  Participants used colorful masks and costumes of Roman soldiers.  The “Pahiyas” of Quezon is done every May 15 in honor of St. Isidore who is the patron said of good harvest.  Houses in Sariaya, Quezon are decorated with various produce and colorful rice decorations called “kiping”.

B.        Istrukturang Gramatikal
                                    Grammatical Structure

Ma- Verbs
           
The ma- verb follows the same aspect formation as does the mag – verb. N replaces the M of the prefix for the started action and the first consonant- vowel of the root is reduplicated for action not terminated.

Root                            tulog                to sleep
Neutral                        matulog           to sleep
Past                             natulog            slept
Present                        natutulog         sleeping
Future                          matutulog       will sleep

C.        Gawain Pagkatapos Makinig at Magbasa
                        Post- Listening and Reading  Activity
           
1.         Mga gawain upang malinang ang bokabularyo
Activities to develop vocabulary

A.        Nawawalang pandiwa sa awit
Missing verb in the song

Direksyon:       Muling pakinggan ang awit at piliin ang titik ng nawawalang pandiwa.
Direction:        Listen to the song again and choose the letter of the missing verb..

                                                Ikaw ba'y (1)___________
                                                Naiinip, nababagot?
                                                Ikaw ba'y (2)___________
                                                Araw gabi'y puro kayod?
                                                Buhay mo ba'y walang saysay
                                                Walang sigla, Walang kulay?
                                                Bawa't araw ba'y pareho
                                                Parang walang pagbabago?
                                                Tara na, (3)___________ tayo
                                                Kasama ang pamilya
                                                Barkada at buong grupo
                                                Para mag-enjoy nang todo.
                                                Halika, biyahe tayo,
                                                Nang ating makita
                                                Ang ganda ng Pilipinas
                                                Ang galing ng Pilipino.
                                                (4)___________ ka na ba
                                                Sa Intramuros at Luneta
                                                Palawan, Vigan at Batanes
                                                Subic, Baguio at Rice Terraces?
                                                (5)___________  mo na ba
                                                Ang mga vinta ng Zamboanga
                                                Bulkang Taal, Bulkang Mayon
                                                Beach ng Boracay at La Union?

                                                a. biyahe tayo
                                                b. namasdan
                                                c. nalulungkot
                                                d. napapagod
                                                e. napasyalB.        Nawawalang linya sa awit
Missing lines in the song

Direksyon:       Muling Pakinggan ang awitin at kumpletuhin ang mga nawawalang linya. Piliin ang titik ng tamang sagot
Direction:        While listening to the song, fill in the blank with the  missing lines. Check the letter of the  right answer..

Nasubukan mo na bang
            (1)_____________________
            Mag-diving sa Anilao
            (2)_____________________
            Natikman mo na ba
            (3)_____________________
            Duriang Davao, Bangus Dagupan
            (4)____________________
            Tara na, biyahe tayo,
(5)_____________________
            Sa pag-unlad ng kabuhayan
            Ng ating mga kababayan.

Pagpipilian:
Choices:
a. Ang sisig ng Pampanga
b. Mag-surfing sa Siargao?
c. Bicol Express at Lechong Balayan?
d. Nang makatulong kahit pa’no
e. Mag-rapids sa Pagsanjan

C.        Pagsasaayos ng linya sa awit
Arranging the lines of the song

Direksyon:       Pagsunud-sunurin ang mga linya ng awit. Lagyan ng bilang
ang   patlang.
Direction:        Rearrange the song; write the numbers on the blank.

                                    _____A. Umakyat sa Antipolo
                                    _____B. Sa Peñafrancia sa Naga
                                    _____C. Umakyat sa Antipolo
                                    _____D. Tara na, biyahe tayo
                                    _____E. Nagsayaw sa Obando?   
          
2.         Mga gawain upang subukin ang komprehensyon
Activities to test the comprehension

Direksyon: Piliin ang titik ng tamang  sagot.
Direction: Choose the letter of the correct answer.

1.         Ano raw ang dapat gawin kung ikaw ay nalulungkot?
What should one do if he is sad?
a.       Manood ng sine (watch movie)
b.      Maglaro (play)
c.      Magbiyahe (travel)

2.         Ano raw ang dapat makita ng tao sa Pilipinas?
What should one see in the Philippines?
a.       Filipina (Women in the Philippines)
b.      Ganda ng Pilipinas, galing ng  Pilipino(beautyof the Philippines and great of  the      Filipinos)
c.       minamahal (love one)

3.         Ilang isla mayroon sa Pilipinas, ayon sa awit?
How many island does Philippines has, according to the song?
a.       7,000+
b.      7,001+
c.       7,100+

4.         Ano ang dapat na matikman sa Pampanga?
What should one taste in Pampanga?
a.       durian
b.      bangus (milk fish)
c.       sisig

5.          Tungkol saan ang awit?
What is the song all about?

a.         Ang awit ay tungkol sa mga dapat mapuntahan makita, maranasan sa                      Pilipinas
The song is about what, where, what to see and experience in the Philippines     
b.         Ang awit ay tungkol sa ganda at galing ng Filipino
The song is about the beauty and greatness of gthe Filipino.
c.         Ang awit ay tungkol sa pakikipagkaibigan.
 The song is about friendship.

3.         Mga gawain upang matamo ang Historikal/Kultural na Impormasyon
Activities to know the Historical and Cultural Information

Direksyon: Piliin ang titik ng tamang sagot.
Direction: Choose the letter of the correct answer.

1.          Ano ang pinakamataas na bundok sa Filipinas?
What is the highest mountain in the Philippines?
a.       Mt. Everest
b.      Mt. Makiling
c.       Mt. Apo

2.         Ano ang pinakamahabang ilog sa Northern Luzon?
                                    What is the longest river in Northern Luzon?
a. Pasig River
b. Marikina River
                                    c. Cagayan River

3.         Ano ang nagpapahiwalay sa Samar at Leyte?
                                    What separates Samar and Leyte?
a. Manila Bay
b. Maguna de Bay
c. San Juanico Strait


4.         Mga gawain upang subukin ang Istrukturang Gramatikal
Activities to check the Grammatical Structure

A.                Sagutan         
Answer

Direksyon:       Ibigay ang katumbas na pandiwa sa bawat aspekto.
Direction:        Give the aspect forms of the following ma- verbs

                                    Root    Neutral             Past                 Present              Future
                                    Inip      ______            ______            _____              _____
                                    Kilala   ______            ______            _____              _____

                                    Kita     ______            ______            _____              _____B.        Pagsulat
                                    Writing

Direksyon:       Ilista ang mga pandiwang may unlaping ma- mula sa awit. Isulat sa patlang ang sagot.
Direction:        List the ma-verbs from the song. Write the answer on the blank.
_________________________________________________
            Susi sa Pagwawasto:
Key to Correction:

            C.1.A.             1.B.                 1.C                  1.D.     1.E.
            1. C                 1. E                  BAEC             1. C     1. B
            2. D                 2. B                                         2. B     2. A
            3. A                 3. A                                         3. c
            4. E                  4. D                                        
           5. B                 5. C

               2.                     3.        
              1. C                 1. C                
              2. B                 2. C                
              3. C                 3. C                
              4. C
              5. A
           
              4.A
                                    Neutral            Past                                        Present           Future
                                    Inip                  mainip             nainip              naiinip             maiinip
                                   Kilala               makilala          nakilala            nakikilala         makikilala
                                    Kita                 makita             nakita              nakikita           makikita
        B.
                        Makita, makilala, matamo

15 comments:

 1. Shin, Sang-hoon(David) FNFS SEC-A
  1. Ang ulan ay mas mabigat pa kaysa sa niyebe.
  2. Ang ulan ay mas marumi pa kaysa sa tubig gripo
  3. Ang tubig ay mas malamig pa kaysa sa hangin!
  4. Ang pagbagsak ng ulan ay mas mabilis pa kaysa sa bagsak ng luha mo.
  5. Hindi kasing alat ng tubig ulan ang tubig na galing sa dagat!

  ReplyDelete
 2. Ako ay si Chae, Su Ho.
  Ang ulop ay mas comportable kumpara sa ulan. Ang ulan ay mas puro kumpara sa tubig dagat. Hindi gaano ka lamig ang ulan kumpara sa niyebe. Ang tunog ng ulan ay mas tahimik kumpara sa kidlat. Mas malamig ang ulan kaysa sa hangin.

  ReplyDelete
 3. Hong Seonghun(Billy) FNFS SEC-A
  Mas marumi ang tubig ulan kaysa sa tubig pang-inom.
  Mas malamig ang ulan kaysa sa hangin.
  Mas mabilis ang ulan kaysa sa luha.
  Mas maalat ang tubig-dagat kaysa ulan.
  Hindi mas matamis ang ulan kaysa tubig-asukal.

  ReplyDelete
 4. Chae jinyoung(Mary) FNFS SEC-A

  ang saysay ng ulan ay nalulungkot. ang saysay ng araw ay ligaya. ang ulan ay tubig. ang araw ay liwanag. ang tubig ay malamig. ang araw ay mainit.

  ReplyDelete
 5. Eum, Young Kwoang fnfs sec-a

  araw ng kagipitan ay mas mahusay kaysa sa maaraw araw. Isinasaalang-alang ang panahon ng Philiippines, araw ng kagipitan tila tulad ng droplets ng tubig sa tuyong lupa.

  ReplyDelete
 6. Kim, TaeJun(Perry) FNFS SEC-A

  Ulan at snow ay mga iba't ibang.
  Ang mga ito ay katulad sa isang paraan na sila ay bumabagsak mula sa langit ngunit sila ay naiiba sa isang paraan na ang ulan ay likido at ang snow ay matatag.
  Ulan ay katulad sa kalungkutan.
  Ang pakiramdam ng depresyon at lungkot ay parehong.
  Ngunit ulan ay din ng katulad sa vacuum cleaner na ito dahil ito linisin ang alikabok sa hangin at gumagawa sa amin upang magkaroon ng isang pakiramdam ng kasariwaan.

  ReplyDelete
 7. Minwoo Son (FNFS SEC-A)
  Masasabi nating parang snow ang ulan. Pero, mas maliit ang ulan kaysa sa snow.
  Maaaring ikumpara sa pagkain ang ulan. Gaya ng pagkain kung saan masama ang kumain nang masyadong madami at masyadong kaunti, masama rin sa industriyang agrikultural ang maraming o kaunting ulan.
  Para sa akin, ang hangin ay parang ulan din. pareho silang malamig.

  ReplyDelete
 8. Si Soyeon Kim ako.
  Mas maalat ang tubig ng dagat kaysa sa ang tubig ng ulan. Mas malamig ang tubig ng ulan kaysa sa ang tubig ng halipawpay. Mas mainit ang tubig ng ulan kaysa sa ang yelo. Mas malambot ang tubig ng ulan kaysa sa ang pumalakpak. Mas madulas ang niyebe kaysa sa ang ulan.

  ReplyDelete
 9. Ang ulan ay tulad ng umambon, maghugas siya lahat.
  Ang ulan ay parang luha na mahulog mula sa langit, paggawa ng mga tao malungkot.Ang ulan ay pataba, paggawa ng mga bagay paglaki. Ang ulan ay isang ina, alaga ng mundo. Ang ulan ay tulad ng buhay, ito goes sa pamamagitan ng isang bilog.

  ReplyDelete
 10. Roberto Manuel FNFS 12.1 Section A
  Ang ulan ay mas marumi kaysa inuming tubig. Ang ulan ay tulad ng snow dahil sila ang parehong tubig. Ulan ay pareho sa hardinero kasi halaman ng tulong maging tulad. Rain ay tulad ng isang dispenser ng tubig dahil sila ang parehong magbigay tubig. Ulan at sikat ng araw ay paerho kasi pareho sila ang dumating na mula sa langit.

  ReplyDelete
 11. Seo Jiwon (FNFS SEC-A)

  Sa opinyon ko, maaaring ikumpara ang ulan sa isang pagsusulit. Gaya ng isang ulan, iniiwasan din natin ang pagsusulit sa dahilang nakapagdudulot ito ng kalungkutan sa tao. Pareho din itong kailangang paghandaan sapagkat hindi magiging maganda ang kalalabasan kung pababayaan ito. Ngunit, hindi maiiwasang dumating ang mga ito sa ating buhay. Sapagkat ito ang nagpapatibay ng ating sarili.

  ReplyDelete
 12. Ulan ay mahalaga sa lahat ng anyo ng buhay. ulan ay mas mahusay kaysa sa apoy dahil binabawasan init. ulan ay mas mabuti sa amin kaysa snow. ulan supplies tubig habang init at lamig ay madalas upang mabawasan ang supply ng tubig. Mas gusto ko ang ulan sa iba dahil ito ay gumagawa ng mga puno at mga damo hitsura kaya sariwa at berde. mahal ka, ulan!

  ReplyDelete
 13. Son, Jae Hyun(Sam Son) FNFS SEC-A

  Ang ulan ay likido ngunit ang lapis ay matatag.
  Ang ulan ay hindi masukat ngunit ang lapis ay masukat.
  Ang ulan ay walang hugis ngunit ang lapis ay mayroon ng hugis.
  Ang ulan ay walang kulay ngunit ang lapis ay mayroon ng kulay.
  Ang ulan ay ginawa ng tubig ngunit ang lapis ay ginawa ng puno.

  ReplyDelete
 14. Ako si Ju Hyun Kim.

  Mas malamig ang nuwebe kaysa sa ulan.
  Mas maganda ang talon kaysa sa ulan.
  Mas mabughaw ang dagat kaysa sa ulan.
  Mas masarap ang tsa kaysa sa ulan.
  Mas marumi ang tubig kaysa sa ulan.

  ReplyDelete
 15. Ako si Mang Lam.
  Ulan mga paglalakbay. Halaman ay hindi sa paglalakbay. Ulan sa paglalakbay mula sa dagat sa langit. Ito ay nagiging ulap. Umuulan at sumusuporta sa mga halaman.

  ReplyDelete