Tuesday, January 4, 2011

14. Fiesta

Leksyon  14       “Fiesta”
Lesson 14            “Fiesta”

I.          Layunin:
            Objectives:

Sa pagtatapos ng leksyon, ang mga estudyante ay inaasahang:
At the end of the lesson, the students are expected to:
           
1.         natutukoy ang mga gawain sa isang pista
identify the thing to do in a feast

2.         nakabubuo ng mga pangungusap gamit ang “may” at “mayroon”
form sentences using “may” and “mayroon”

3.         natutukoy ang ibig ipakahulugan ng awit
identify the meaning of the song
           

II.        Kagamitan :
            Material:

            Awit: “Fiesta”
            Song: “Fiesta”
           
Mang-aawit: Mabuhay Singers
            Singer

            Musika ni: Juan Silos Jr.
            Music by:

            Liriko ni: Levi Celerio
            Lyricist

Tagapaglathala: Suarez Music Publishing
Publisher:

Tagapaglathala: Filipino Society of Composers, Authors and Publishers, Inc.
Publisher:
           
Impormasyon:
Tungkol sa mga imahen o larawan ng pista sa Pilipinas ang awit.
           
Information:
The song discusses the various images or pictures that take place during fiestas.

III.       Pamamaraan
            Procedure

A.        Gawain Bago Makinig at magbasa
                         Pre-listening and Reading Activity

1.      Ano-ano ang mga preparasyon na kailangan mong gawin sa pagdiriwang ng fiesta? Lagyan ng tsek ang mga kahon ng tamang sagot.

What are the preparations you need to celebrate a feast? Check the box of the correct answer/s.


¨    pagluluto(cook)
¨    paglilinis (cleaning the house)
¨    pag-iinuman (drinking)
¨    paglalagay ng dekorasyon (putting decorations)
¨    pagpaplano ng programa (planning a program)
¨    matulog (sleep)
¨    umalis (to go out)


B.        Gawain Habang Nakikinig at Nagbabasa
                        While Listening and Reading Activity
1.                  Awit, Salin at Bokabularyo
Song, Translation and Vocabulary


Direksyon:       Pakinggan  ang awit at basahin nang tahimik ang  liriko ng awit. Pindutin ang you tube link ng awit habang binabasa ang liriko na   nasa ibaba nito. 
Direction:        Listen to the song and read the lyrics silently. Click the you tube link of    the  song while reading the lyr  ics below.

You Tube ng “Fiesta:”
                                    http://youtu.be/pHoG99zZb7Q
                                    \


“Fiesta”
Original Text
English Translation
Fiesta sa isang bayan
It was a town fiesta
Kami’y nagpunta
We were invited
Pagkat isang tagaroon
As one of the residents there
Mahigpit ang anyaya
Persistently invited us
Ang handaan ay en grande
The party is extravagant
May awitan pa
With singing too
At may mga nagsasayaw
And there were dancers
Sa tugtog na rondalla
 As the rondalla played
Mayro’ng nagkukwentuhan
There were chatting
Na may tuksuhan
With teasing
Mayro’ng habang umiinom
And while drinking
Ay naghahalakhakan
There were lots of laughing
At may kain pa nang kain
And people were continuously eating
Tuloy ang inuman
And drinking as well
 Ay sa ganyan ay ano pa
For these what else
Ang ibig mo sa buhay
Would one desire in life
Sa tuwing mayro’ng fiesta talaga
Every time there’s a fiesta celebration
Ako ay nagtataka
I am amazed
Upang kumain nang masarap
 To be able to eat delicious food
Ay pinipilit ka pa
You are being cajoled
Maghapong kaina’y nagdaan
When the whole day of feasting is over
Pagkai’y naubos na
And all the food were consumed
Kung bakit itong maybahay
 It is indeed a wonder why the hostess
Natuwa pa
Felt exuberantly happy.

 Bokabularyo – Vocabulary:

1. Bayan - town
2. Nagpunta - went
3. tagaroon - resident
4. handaan - banquet
5. engrande - grand
                        6. awitan - singing
7. nagsasayaw - dancers
8. himig - melody
                        9. rondalla- rondalla
10. nagkukwentuhan - those telling stories
11. tuksuhan - teasing
12.umiinom - drinkers
13. naghahalakhakan - those who laugh aloud
14.kain - eat
15. tuloy - continue
16. ibig - like
17. buhay - life
                        18. tuwing- everytime
19. pista - fiesta
20. nagtataka - wonders
                        21. kumain - ate
22. masarap - delicious
23. pinipilit - forced
24. nagdaan passed
                        25. may-bahay- host

2.         Pagtalakay
                        Discussion

A.        Kultural o Historikal na Impormasyon ng Awit
                                    Cultural or Historical Information of the Song
           
To the Filipino people, fiestas are occasions to get together and be thankful for their blessings as expressed through the lavish preparation of food and their sharing of it with guests.  Filipinos are said to save money all year long to afford the fiestas.  Some families even go to the extent of borrowing money to spend during the fiestas. This is why these cultural get-togethers are criticized. 

As mentioned in an earlier lesson, the fiestas are aftermath of Catholic celebrations.  From the family unit to the barangay level, there are expenses for fiestas: sponsorship of mass celebrations, marching bond, sumptuous food, new items for the house such as curtains, etc.

It is the pride of families to have a lot of guests during the fiesta celebrations.  The number of guests becomes the status symbol.  So does the number of dishes presented at the feast table.


B.        Istrukturang Gramatikal
                                    Grammatical Structure

                                    How to Use May at Mayroon
1. May is followed immediately by a noun.
                                   
Example:
                                                Ako ay may kaibigan sa Quezon City.
                                                I have a friend in Quezon City.
                                                Kami ay may bahay sa Maynila.  
                                               We have a house in Manila.
2. May is followed immediately by an adjective or numerals.
                                                Example:
                                                Siya ay may magandang bahay. He has a nice house.
3. May is followed immediate by the plural “mga”
                                                Example:
                                                May mga punong-kahoy sila. They have trees.
4. May is followed immediately by a action words.
                                                Example:
                                                May natutulog na tao sa silid. 
                                                There is a person sleeping in the room.

Wala is the negative form of may at mayroon. It means not, no, none, nor both may at mayroon express actual possession. when the processor is not  mention in the sentence the meaning conveyed by may is just there is. They do  not express specific time or relationship.

The ma- prefix in the words marami, mataas, maganda, , marumi, malinis,             etc mean may dami, may taas, may ganda,  may dumi, may linis etc. In short, with      abstract nouns, ma- means there is. With concrete nouns, ma- means many.

                                    When used in sentence :
                                    1. May is replacd by wala with the ligature – ng
                                                Example:
                                                May pagkain kami, We have food.
                                                Walang pagkain kami. We have no food.
                                   
2. Mayroon is replaced by wala by the  ligature –ng
                                                Example:
                                                Mayroon ka bang pagkain? Do you have food?
                                                Wala ka bang pagkain? Don’t you have food?


C.        Gawain Pagkatapos Makinig at Magbasa
                        Post- Listening and Reading  Activity

A.        Nawawalang Panghalip Panao
                                    Missing personal pronoun.
           
                                    Direksyon:       Muling pakinggan ang awitin at kumpletuhin ang
mga nawawalang salita.
Direction:        While listening to the song, fill in the blank with the            

                                    Fiesta sa isang bayan
                                    Kami’y (1)_____
                                    Pagkat (2)____ taga-roon
                                   (3)____ ang anyaya
           
B.        Nawawalang linya
                                    Missing linesDireksyon:       Muling pakinggan ang awitin at kumpletuhin ang
mga nawawalang linya. Lagyan ng tsek ang kahon ng tamang sagot.

Direction:        Listen to the song again, fill in the blank with the            
missing personal pronoun. Check the box of the right answer.

                                    Ang handaan ay engrande
                                    (1)_____________________________
                                    At may mga nagsasaya
                                    Sa tugtog ng rondalla
                                    (2)____________________________
                                    (3)____________________________

                                    Pamimilian:
                                    Choices:
                                    a. Mayro’ng nagkukwentuhan
                                    b. nang may tugtugan
                                    c. May awitan pa

C.        Pagsasaayos ng linya
                                    Arranging the lines

Direksyon:       Pagsunud-sunurin ang mga linya ng awit. Lagyan ng bilang
ang   patlang.
                                    Direction:        Rearrange the song, write the numbers on the blank.
                        
_____A. ay naghahalakhakan
_____B. na may tuksuhan
_____C. Mayro’ng nagkukwentuhan
_____D. mayro’ng habang umiinom
_____E. at may kain pa nang kain


2.         Mga gawain upang subukin ang komprehensyon
Activities to test the comprehension

Direksyon:       Isulat ang T kung Tama at  M kung Mali.
Direction:        Write T if the statement is correct and M if it’s wrong.

_____1.           Fiesta sa isang bayan at nagpunta sila.
                                                There’s a Fiesta in a town and they didn’t go.
                        _____2.           Ang handaan ay engrande.
                                                The  party is extravagant
______3.         Tungkol saan ang awit halaga ng alpabeto upang umunlad ang bayan.
                                               What is the song all about the importance of alphabet to lead the                                                country to progression.

3.         Mga gawain upang matamo ang Historikal/Kultural na Impormasyon
Activities to know the Historical and Cultural Information

Direksyon:       Isulat ang sagot sa patlang.
Direction:        Write the answer on the blank

1. _____ are occasions to get together
2. Fiesta is being critized because of _______

4.         Mga gawain upang subukin ang Istrukturang Gramatikal
Activities to check the Grammatical Structure

A.                Pagsasalin
Translation    

Direksyon:       Isalin sa Filipino ang mga sumusnod:
Direction:        Translate into Filipino the following:

1. I have a new and pretty dress.________________________
2. She house a house in Manila._________________________
3. The child has a book._______________________________

A.                Pagsulat
Writing

Direksyon:       Punan ang patlang ng may, mayroon o wala upang makabuo ng tamang pangungusap.
Direction:        Fill in the blanks with may, mayroon o wala to form a correct sentence.

                                    1.  Ako ay _____ mabait na anak.
                                    2. Ang bata ay _____ kaibigang aso.
2.      Si Maria ay _____ magandang bulaklak

 Susi sa Pagwawasto:
Key to correction:

C. 1. A.
1. nagpunta
2. isang
3. mahigpit
B.
1.        c
2.        a
3.        b


C.
CBDAE

2.
1.        T
2.        T
3.        M3.

1.      Fiesta
2.      Borrowing     money

4.A
1. mayroon akong      bago at magandang damit
2. Mayroon siyang bahay sa Maynila
3. Ang bata ay may aklat


4.B.
1. may
2. msy
3. may
No comments:

Post a Comment