Tuesday, January 4, 2011

16. Kalesa

Leksyon  16       “Kalesa”
Lesson 16            “Carriage”

I.          Layunin:
            Objectives:

Sa  pagtatapos ng leksyon, ang mga estudyante ay inaasahang:
At  the end of the lesson, the students are expected to:
           
1.         natutukoy ang ibig ipakahulugan ng awit
identify what happened to the rivers and sea before and after

2.         natutukoy ang paraan ng paggamit ng “sa”
recognize the way how to use “to

3.         nakabubuo ng mga pangungusap gamit ang “sa”
form sentences using “to”
           
II.        Kagamitan :
            Material:
           
Awit: “Kalesa”
            Song: “Carriage”
           
Mang-aawit: Sylvia La Torre
            Singer

            Musika ni: A. Del Rosario
            Music by:

            Liriko ni: Levi Celerio
            Lyricist:

Tagapaglathala: Suarez Music Publishing
Publisher:
           
Impormasyon:
Ang awit ay tungkol sa gamit at kahalagahan ng kalesa.
           
Information:
The song is about the use and importance of kalesa.
III.       Pamamaraan
            Procedure

A.        Gawain Bago Makinig at Magbasa
                        Pre-listening and Reading  Activity

1.         Ano – ano na ang mga sasakyan ang nasakyan mo? Ilista lahat ito.
What vehicles of transport have you ridden? List them down.
_________________

B.        Gawain Habang Nakikinig at Nagbabasa
                        While Listening and Reading  Activity
1.                  Awit, Salin at Bokabularyo
Song, Translation and Vocabulary

Direksyon:       Pakinggan  ang awit at basahin nang tahimik ang  liriko ng awit.                                        Pindutin ang you tube link ng awit habang binabasa ang liriko na                                           nasa ibaba nito. 
Direction:        Listen to the song and read the lyrics silently. Click the you tube link of    the song while reading the lyrics below.

                                                “Kalesa”

Original Text
English Translation
Alin nga bang sasakyan pa
Which among the various vehicles
Ang tunay na maginhawa
is truly convenient
Kundi itong dating atin 
Nothing else but our own
Na kung tawagin ay kalesa
That we call “calesa” (rig)
Subukin mang sakyan ito
Try and ride in it
Kapag hindi ka nag-enjoy
You’d surely have fun
Kahit pabalik-balik lang
Just going back and forth
Sa Quiapo at sa Chinatown
In Quiapo and Chinatown
Kadalasan pang mangyari
Oftentimes
Ay kay buti ng kutsero
You will find the carriage driver kind
At tunay kang mawiwili
And you will be carried away
Kung masarap makipagkuwento
If you engage him in storytelling
Sa haba ng kuwentuhan niyo
In your long conversation
Ay hindi ka malulungkot
You are not likely to get sad
Kahit mahina ang takbo
And, no matter how slow-paced the ride
Ay hindi nakayayamot
you won’t get irritated
Kung sasakay ay mag-darling
If the passengers are a couple
Kalesa ang pipiliin
They’ll surely choose the calesa
Kung may ulan at may hangin
If it’s raining and there is a strong wind
Ay may trapal na pantabing
There is thick cover that doubles as a comouflage
Pagkat ito ay kay dilim
Because it is dark
Hindi sila mapapansin
No one would notice
Ang kalesang sadyang atin
The calesa that is definitely ours
Ay bagay sa magsing-giliw
Suits all lovers
O kay inam sakyan ang kalesa
How truly good to ride in a calesa
Kahit patungo sa Luneta
Whether you are going to Luneta
Kahit ka na nag-iisa
Even if you are alone
Tunay ring masisiyahan ka
You will truly find satisfaction
At kung pagmamasdan ang kalesa
And as you gaze at the calesa
May kahapong maaalala
You will remember days gone by
Ang panahon ng ating naglahong Maria Clara
The time of our lost Maria Clara

No comments:

Post a Comment