Tuesday, January 4, 2011

13. Mga Hayop na Kombo

 Leksyon  13       “Mga Hayop na Kombo”
Lesson 13            “Animal Band”

I.          Mga Layunin:
                        Objectives:

Sa pagtatapos ng leksyon, ang mga estudyante ay inaasahang:
At the end of the lesson, the students are expected to:

1.         natutukoy ang ibig ipakahulugan ng awit
identify the meaning of the song.
2.         nakikilala ang mga pandiwang may  “i-” at “-in/-hin”
recognize i- and –in verbs
3.         nakabubuo ng mga pandiwang salita gamit ang gitlaping i- at –in/-hin
form verbs using infix  i-, -in/-hin
           
II.        Kagamitan :
                        Material:

                       Awit: “Mga Hayop na Kombo”
                        Song: “Animals in a Combo Band”
           
Mang-aawit at Kompositor: Yoyoy Villame
                        Singer

Tagapaglathala: Filipino Society of Composers, Authors and Publishers, Inc.
Publisher:

Impormasyon:
Ang awit ay tungkol sa isang maliit na banda ng musikero na ang mga tumutugtog ay mga hayop.

Information:
The song is about a small band of animal musicians.

III.       Pamamaraan
                        Procedure

A.        Gawain Bago Makinig at Magbasa
                                    Pre-listening and Reading Activity

Ano–anong hayop ang nakita mo na?  Isulat ang sagot sa patlang.
What are the animals have you seen already? Write the answer on the blank.


B.        Gawain Habang Nakikinig at Nagbabasa
While Listening and Reading Activities


1.                          Awit, Salin at Bokabularyo
Song, Translation and Vocabulary

Direksyon:       Pakinggan  ang awit at basahin nang tahimik ang  liriko ng     awit.  Pindutin ang   you tube link ng awit habang binabasa ang liriko na nasa ibaba nito. 
Direction:        Listen to the song and read the lyrics silently. Click the you tube   link of the  song while reading the lyrics below.
You Tube ng “Mga Hayop na Kombo:”


                    “Mga Hayop na Kombo”
Original Text
English Translation
Sayawan sa aming baryo
There was a dance in our community
Orchestra ay nagkagulo-gulo
There was trouble with the orchestra
Ang kanilang mga instrumento
Because their instruments
Ay luma at sintunado
Were old and out of tune
Ang drummer ay inuubo-ubo
The drummer had a bad cold
Hikain pa ang nagbabaho
The bass player was astamatic
Saksoponista ay mga gago
The saxophone player is a nut
Taga tororot ay sira-ulo
The trumpeteer is a fool
Trumpet ay kalawangin
The trumpet is rusty
Barado at wala ng hangin
clogged and air does not come through
Trombone ay yupi-yupi na rin
The trombone is too dented
Ang taga-ihip ay bungal ang ngipin
The player has no teeth
Nagalit ang  mga barangay
The barangay town got mad
Orchestra'y kanilang inaway
Fought with the orchestra
Dahil sa kanilang tugtog
Because their music
Na walang kabuhay-buhay
That is so dull
Ipinalit ang hayop na kombo
They replaced them with the animal band
Baboy ang  nagbabaho
The pig became the bass player
Ang drummer ay aso
The dog is the drummer
Butiki ang nagpi-piyano
The lizzard plays the piano
Pusa ang organista
The organist is a cat
Manok ang gumigitara
The chicken plays the guitar
Ayos din ang aming disko
The disco is terrific
Sa tugtog ng hayop na kombo
With the music of the animal band
Nag-rock en roll and mga daga
The rats rocked and rolled
Nag-chacha ang mga palaka
The frogs danced the cha-cha
Nagalit ang kabayong bakla
The gay horse got upset
Dahil may kalabaw na tumutula
Because there is a carabao reciting poem
Palakpakan ang surot at ipis
The bugs and cockcroaches clapped
Sa gagamba na nag-flying trapeze
As the spider does the flying trapeze
Ayos din ang aming disko
The disco was terrific
Sa tugtog ng hayop na kombo
With the music provided by the animal band
Ayos din ang aming disko
The disco was terrific
Sa tugtog ng hayop na kombo
With the music provided by the animal bandBokabularyo - Vocabulary:
1. Sayawan – Dancing
2. Baryo – District
3. Instrument – Instruments
4. sintunado – Out of tune
5. aso – Dog
6. Butiki – Lizard
7. Pusa – Cat
8. Manok – Chicken
9. Daga – rat
10. palaka – frog
11. kabayo – horse
12. kalabaw – carabao
13. ipis – cockroach
14. gagamba – spider
15. Hikain – asthmatic
16. Saksoponista – Saxophonist
17. Torotot – Trumpet
18. bungal – toothless
19. ngipin – teeth
20. hayop – animal
21. Baboy – pig

2.         Pagtalakay
                                    Discussion

A.        Kultural o Historikal na Impormasyon ng Awit
                                                Cultural or Historical Information of the Song 

The song illustrates a Filipino brand of humor.  It could be a commentary on orchestras or music bands whose instruments are not synchronize with each other; or, whose sound productions are not well-liked by the community.  At worst, it could be a commentary on the modern band music that is not accepted by most people so much so that is  likened to the cacophony of sounds produced by animals.  In fact, in the song itself, the townspeople seem to have enjoyed better the music produced by the animals.

B.        Istrukturang Gramatikal
                                               Grammatical Structure  

Source: Basic Tagalog (1993), Paraluman Aspillera
           
                                                -IN Verbs

                                                In –in verbs, the emphasis is on the receiver of the action. The 
                                           receiver is the subject of the passive sentence. All –in verbs are
                                              passive.
           
                                                The structure of the sentence is

                                                ACTION                     DOER                         RECIEVER
                                                Binili                           ng bata                        ang aklat.
                                                Was bought                 by the child                 the book
                                                Binabasa                       ko                                ang sulat
                                                Was read                     by me                          the letter

Note: The doer of the –in verb is always in the possessive form: ni Peter, ng bata, ko, niya, mo, kanila, nila, akin, iyo, kanya ang the dual form kita, meaning, you, by me, by Peter or by the child or by me, etc.

                                                Formation of  -in verbs

-in is suffixed

1. to consonant-ending roots
                                                            Example:
                                                            Hika - hikain
                                                            Pasok- pasukin
2. to vowel-ending roots with a glottal stop
                                                            Example:
                                                            Sira- sirain
                                                           Puno- punuin

-hin is suffixed  to all vowel words without a glottal stop
            Example:
                                                            basa- basahin
                                                            sabi – sabihin
           

Irregular Formations

1. With –hin, the final vowel of the  root  word is  omitted when this is                                           pronounced acute
                                                            Example:
                                                            bili = bilhin
                                                            dala= dalhin
           
2. Omission of vowel in last syllable of root before suffix –in
                                                            Example:
                                                            kain = kanin
                                                            sunod = sundin
                                                            dakip = dakpin

3. Infix in become ni prefix to the past and present form of the roots beginning     with l, w, y
                                                            Example:
                                                            linuto = niluto
                                                            winalis = niwalis
                                                            yinari = yinari

                                                            Conjugation Patterns
Root word                   Past                 Present            Future
Alis                              inalis                inaalis             aalisin
Hika                            hinika              hinihika           hihikain

C.        Gawain Pagkatapos Makinig at Magbasa
                        Post- Listening and Reading  Activity
           
1.         Mga gawain upang malinang ang bokabularyo
Activities to develop vocabulary

A.        Nawawalang pandiwa sa awit
                                                Missing verb in the song

Direksyon:       Muling pakinggan ang awit at piliin ang titik ng nawawalang pandiwa.
Direction:        Listen to the song again and choose the letter of the missing verb.

                                    1. ______ sa aming            
                                                        baryo
                                          a. tayawan   
                                         b. sayawan
                                         c. zayawan

                                   2. Hikain ang ____
                                        a. nagbabato
                                        b. nagbabaro
                                       c. nagbabaho
  
                                3. ______ ang mga   
                                 barangay
                                  a. nag-awit
                                 b.nag-akit
                               c. nagalit


B.        Nawawalang linya sa awit
                                    Missing lines in the song

Direksyon:       Muling pakinggan ang awitin at kumpletuhin ang
mga nawawalang linya. Piliin ang titik ng tamang sagot

Direction:        While listening to the song, fill in the blank with the            
missing line. Check the letter of the correct answer..


Ang drummer ay aso
(1)_____________________________
Pusa ang organista
 (2)____________________________
                                    ayos din ang aming disko
(3)____________________________

Pagpipilian:
Choices:
a. manok ang gumigitara
b. sa tugtog na hayop na kombo
c. butiki ang nagpi-piyano

C.        Pagsasaayos ng linya sa awit
                                    Arranging the lines of the songDireksyon:       Pagsunud-sunurin ang mga linya ng awit. Lagyan ng bilang
ang   patlang.
Direction:        Rearrange the song by writing the numbers on the blank.
                        
_____1 palakpakan ang surot at ipis
_____2. nag-chacha ang mga palaka
_____3.
Nag-rock en roll ang mga daga
_____4. Dahil may kalabaw na tumutula
_____5. Nagalit ang kabayong bakla

                                    Word Equivalents

Direksyon:       Ano sa Filipino ang mga sumusunod na salita? Isulat sa patlang                               ang tamang sagot..
Direction:        What is the Filipino equivalent of the underlined word? Write
                                                            the  correct answer on the blank.

___1.frog
___2.cockroach
___3. spider
                         
2.         Mga gawain upang subukin ang komprehensyon
Activities to test the comprehension

A.          Pagtukoy sa mensahe ng awit
Identify the message of the song

Direksyon:       Piliin ang titik ng tamang  sagot.
Direction:        Choose the letter of the correct answer.

___1.   Sino ang organist sa kombo?
                                                Who is the organist in the band?
                                                a. pusa (cat)
                                                b. manok (chicken)
                                                c. kabayo (horse)

___2.   Tungkol saan ang awit?
                                                What is the song all about?
a.         Ang awit ay tungkol sa hayop na kombo.
                                                            The song is about animal band.
b.         Ang awit ay tungkol sa hayop na maingay.
The song is about noisy animals.
c.         Ang awit ay tungkol sa hayop na maysakit.
The song is about sick animals.
3.         Mga gawain upang matamo ang Historikal/Kultural na Impormasyon
Activities to know the Historical and Cultural Information

Direksyon:       Isulat ang T kung tama at  M kung mali.
Direction:        Write T if the answer is correct and M if it is wrong.

                        _____1. The song illustrates a Filipino brand humor
 _____2. The song is about mentally sick animals.
 _____3. It could be a commentary on orchestras or music bands                              whose instruments are not synchronize with each other; or, whose                          sound productions are not well-liked by the community.

4.         Mga gawain upang subukin ang Istrukturang Gramatikal
                        Activities to check the Grammatical Structure
                        A.        Sagutin ang mga sumusunod .
                                    Answer the following
                                   Conjugation Patterns
                                   Root word                   Past                 Present            Future
                                    Kalawang                    ____                ____                ____
                                    Tugtog                         ____                ____                ____

B.        Pagsulat
Writing
Direksyon:       Ilista ang mga pandiwang may i-, -in-, hin na matatagpuan sa awit.
                                    Direction:        List the i-, -in-, -hin verbs found in the song.
______________________________________________
Susi sa Pagwawasto:
Key to Correction:


C. 1. A.
1.           a
2.           b
3.           c
4.           c
B.
1.           b
2.           c
3.           a
4.           b
C.
52143


2.
1.           b
2.           a
3.
1.           T
2.           M
3.           T
4. A. Past
      Kinalawang
     tinugtog
Present               Future              B. inuubo-ubo     
Kinakalawang   kakalawangin
Tinutugtog         tutugtugin


1 comment:

  1. Gusto mo ba ng online work?
    Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
    Email me: tirade_uno_23@yahoo.com
    For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

    ReplyDelete