Sunday, November 21, 2010

3. Ako'y Isang Pinoy


Leksyon  3          “Ako’y Isang Pinoy”
Lesson 3              “I am a Pinoy”

I.        Mga Layunin:
           Objectives:

           Sa pagtatapos ng leksyon, ang mga estudyante ay inaasahang:
           At the end of the lesson, the students are expected to:

           1.         natutukoy ang ibig ipakahulugan ng awit
                       identify the meaning of the song
           
           2.         nakikilala ang mga pangngalan at iba’t ibang uri at anyo nito
                       recognize nouns in all its forms and categories

           3.         nakabubuo ng mga salitang tambalan at nilapian
                       construct compound and derived words
    
II.       Kagamitan :
           Material:
                                  
           Awit: “Ako’y Isang Pinoy”
            Song: “I am a Pinoy”
           
           Mang-aawit, Kompositor at Musika ni: Florante De leon
           Singer, Composer and Music by:

           Tagapaglathala: Manila Alpha Genesis Publishing Co., Inc.
Publisher:

           Impormasyon:
           Ang awit ay tungkol sa pamantayan ng isang tunay na Filipino.

           Information:
           The song is a description of a true Filipino.

III.     Pamamaraan
           Procedure

           A.        Gawain Bago Makinig at Magbasa
                        Pre-listening and Reading Activity

                       Ano-ano ang kailanganin upang mapatunayang ikaw ay isang                                                         Filipino? Piliin ang mga titik ng tamang sagot.
                       What are the requirements to prove that you are a Filipino?                                                  Choose the letters of  the   correct.


                                               a.                   sertipiko ng kapanganakan (birth certificate)
                                               b.                  Filipinong magulang  (Filipino parents)
                                               c.                   pasaporte  (passport)
                                               d.                  nakatira sa Filipinas(living in the Philippines)
                                               e.                   nag-aaral sa Filipinas  (studying in the Philippines)
                                               f.                   gumagamit ng pambansang wika  (using the national                                                                           -                                                                  language)
  
                       B.        Gawain Habang Nakikinig at Nagbabasa
                                   While Listening and Reading  Activity

Direksyon:       Pakinggan  ang awit at basahin nang tahimik ang  liriko ng awit. 
Pindutin ang you tube link ng awit habang binabasa ang liriko na nasa             ibaba nito. 
Direction:       Listen to the song and read the lyrics silently. Click the you tube link of  the  song while reading the lyrics below.

                                 


                              
 “Ako’y Isang Pinoy”


Original Text
English Translation
Ako’y isang Pinoy sa puso’t diwa.
I am a Filipino in heart and mind
Pinoy na isinilang sa ating bansa
Filipino born in our country
Ako’y hindi sanay sa wikang mga banyaga
I am not used to foreign language
Ako’y Pinoy na mayroong sariling wika.
I am a Filipino who has my own language
Wikang pambansa ang gamit kong salita
National language is the language I am using
Bayan kong sinilangan
Country where I was born
Hangad kong lagi ang kalayaan.
Hopeful of freedom always
Si Gat Jose Rizal nuo’y nagwika
The noble Jose Rizal once stated
Siya ay nagpangaral sa ating bansa
He advised our country
Ang hindi  raw magmahal sa sariling wika
One who does not love his/her language
Ay higit pa ang amoy sa mabahong isda.
Smells worst than a rotten fish

                                   Bokabularyo - Vocabulary:
                                   1.      Ako -  I
                                   2.      Isang – one
                                   3.      Pinoy - short term for Filipino
                                   4.      Puso - heart
                                   5.      Diwa - mind
                                   6.      Isinilang - was born
                                   7.      Ating - our
                                   8.      Bansa - country
                                   9.      Hindi sanay - not used
                                   10.    Banyaga - foreigner
                                   11.    Wikang pambansa - national language
                                   12.    Salita - word
                                   13.    Hangad - wish
                                   14.    Kalayaan - freedom
                                   15.    Nagwika - said
                                   16.    Nagpangaral - advised
                                   17.    Magmahal - love
                                   18.    Amoy - smell
                                   19.    Mabaho - foul
                                   20.    Isda - fish

                       2.         Pagtalakay
                                   Discussion

                                   A.        Kultural o Historikal na Impormasyon ng Awit
                                                Cultural or Historical Information of the Song

                                               1.      The word “Pinoy” is a slang term that refers to Filipino person.                                                                      -                                                     This came about from the “pino” of Filipino.  Generally, it refers to                                                   -                                                      all Filipino citizens.  In terms of context, however, it may just refer                                         -                                                      to a Filipino male since the Filipino female may be called “Pinay”.
                                               2.      Based on the 1987 Constitution of the Philippines, Filipino is                                                                         -                                                      the national language of the Filipinos.  This is now an evolving                                                                                -                                                      language that is predominantly based in the Tagalog language.
                                               3.       Jose Rizal is the national hero of the Philippines. By                                                                                      -                                                      profession, he is an ophthalmologist. He wrote two novels in                                                          -                                                      Spanish, the Noli Me Tangere (The Social Cancer) and El                                                                -                                                     Filibusterismo (The Rein of Greed) that exposed the oppression of                                                  -                                                     the natives of the Philippines from Spain.  When he was only eight                                                      -                                                    years old, Rizal wrote a poem entitled “Sa Aking Mga Kabata” (To                                       -                                                   My Fellow Children).  The last stanza of  this poem was the one                                                      -                                                    misquoted in the song of Florante.  The real quote from Jose                                                            -                                                     Rizal’s poem states “Ang hindi magmahal sa kanyang salita, higit                                                                         -                                                    pa sa hayop at  malansang  isda” (he who does not love his                                                             -                                                    language  is worst than animal or an ill- smelling fish).
                                               4.   At best, the true Filipino should be someone who was born in                                                   -                                                   the Philippines, who loves his country and everything that it stands                                                 -                                                   for (including the national language), and someone who aspires for                                                                                       -                                                    the country's freedom and progress.
5. Gat in Gat Jose Rizal means Mister or Sir,Chieftain or in Spanish “Seňor.”

                                   B.        Istrukturang Gramatikal
                                                Grammatical Structure

                                               1. Nouns (Pangngalan) are names of person, place or things.  There are
                                                   two categories: common and proper nouns.

                                  
                                                           Examples:       
                                                           Proper Nouns                       
                                                            Filipino                       name of the national language and/or
                                                                                               or citizen of Philippines.
                                                           Pinoy                           slang for Filipino (person)
                                   
                                                           Common Nouns
                                                           puso                 heart
                                                           diwa                mind
                                                           bayan              country, town
                                                           banyaga          foreigner
                                                           wika                language
       

                                               2.  According to form, nouns can be simple (payak), derived (maylapi)
                                                           and compound (tambalan). 

                                                           a. Simple nouns are plain root words or base words. 
                                                           Examples:

                                                           ilog                  river
                                                           aklat                book
                                                           tao                   person

                                                            b.  Derived nouns are words that include the nominal base or
                                                           root word and nominal affix/es (usually prefix, suffix or both).
                                                           Examples:

                                                           prefix              root word       suffix 
                                                           ka                    laya                 +         an      kalayaan (freedom)
                                                                                   aklat     +        an        aklatan            (library)
                                                           ka    +              laro                            kalaro              (playmate)

                                                           c.  Compound nouns are words made up of two base words
                                                                       that are assimilated or hyphenated forming new word.

                                                            dalaga (maiden) + bukid (farm)         =          dalagang-bukid
                                                                                                                                   (rural maiden)
                                                           bago (new) + tao (person)       =          baguntao
                                                                                                                                   (young man
                                                                                                                                    teen-ager)
                                                           pambansa (national) + wika (language) = pambansangwika
                                                              (national language)     

                       
                                   C.        Gawain Pagkatapos Makinig at Magbasa
                                               Post- Listening and Reading  Activity
           
                                               1.         Gawain upang malinang ang bokabularyo
                                                          Activities to develop vocabularies
               
                                                           A.        Nawawalang pangngalan sa awit
                                                                       Missing noun in the song

Direksyon:       Muling pakinggan ang awitin at kumpletuhin             ang   mga nawawalang pangngalan. Piliin ang titik  ng tamang sagot.                                      
Direction:        Listen to the song again, fill in the blanks with the  missing noun. Choose the letter of the correct answer.

                                                                       1.         __ isang Pinoy        
                                                                                    a. Ako’y      b.Tsinoy       c. Pinoy
                                                                                   Sa  puso’t diwa                                  
                                                                       2.         Pinoy na isinilang sa ating
____
                                                                                   a. lansa            b.  gansa        c.  bansa
                                                                                   Ako’y hindi sanay sa wikang mga
banyaga                                                          
3.         Ako’y ___na mayroong sariling wika     
                                                                                   a. Pinoy    b. Tsinoy     c. Ninoy
                                                                       4.        
Wikang pambansa, ang gamit kong____
                                                                                   a. balita       b. salita  c. dalita
                                                                                   bayan kong sinilangan            
                                                                       5.         Hangad kong lagi ang ___  
                                                                                   a. karangyaan     b. kayamanan    c. Kalayaan

                                               B.        Nawawalang linya sa awit
                                                            Missing lines in the song

Direksyon:       Muling pakinggan ang awitin at kumpletuhin ang mga nawawalang linya. Piliin ang titik ng tamang sagot.
Direction:       While listening to the song, fill in the blank with the  missing personal pronoun. Choose the letter of  the    correct answer.

                                                           Si Gat Jose Rizal
                                                           (1)_____________________________
                                                           Siya ang nagpangaral, sa ating bansa
                                                          (2)____________________________
                                                           Sa sariling wika
                                                           (3)____________________________
                                                           (4)____________________________
                                                           (5)____________________________

                                                           Pamimilian:
                                                           Choices:
                                                                       a. Ang hindi raw magmahal
                                                                       b. ay higit pa
                                                                       c. mabahong isda
                                                                       d.  noo’y nagwika
                                                                       e. ang amoy sa

                                               C.        Pagsasaayos ng linya sa awit
                                                           Arranging the lines of the song

                                                           Direksyon:       Pagsunud-sunurin ang mga linya ng awit.                                                                                          -                                                                                 Isulat ang bilang ng pagkakasunud-sunod.
                                                           Direction:       Rearrange the song, write the numbers only.
                        
                                                           _____1. bayan kong sinilangan
                                                           _____2. ang gamit kong salita
                                                           __
___ 3. ang kalayaan
                                                           _____4.
Wikang pambansa
                                                           _____5. hangad kong lagi                                                D.       Pagsasalin ng mga salita sa awit
                                                           Translation of the words in the song

                                                           Direksyon:       Isulat ang titik na may tamang salin ng                                                                                             -                                                                                  salitang may   salungguhit.
                                                           Direction:        Write the letter of the correct translation of                                                                                        -                                                                                 the underlined word.

                                                           1.      ______ ang lalaking tumulong sa atin.
                                                                       The guy who helped us is a Filipino.
                                                                       a. Filipino  b. Banyaga      c. Isda
                                                           2.      Ang bansa ay ______.
                                                                       The country is poor.
                                                                       a. mahirap       b.mayaman          c. malaya
                                                           3.      Mahirap maglinis ng __________.
                                                                       It's hard to clean a  fish.
                                                                       a. isda        b. banyaga       c. bansa
                                                           4.      Mababait ang mga _______.
                                                                       Foreigners are kind.
                                                                       a. isda        b. banyaga       c. bansa
                                                           5.      Hangad ko ay _______ ng bansa.
                                                                       Am still for the freedom of the country.
                                                                       a. isda                    b. mahal           c. kalayaan

                       2.         Gawain upang subukin ang komprehensyon
                                   Activities to test the comprehension

                                   A.        Pagtukoy sa mensahe ng awit
                                               Identify the message of the song

                                               Direksyon:       Piliin ang titik ng tamang  sagot.
                                               Direction:        Choose the letter of the correct answer.

                                               1.         Ano ang tawag sa taong ipinanganak  sa Pilipinas? 
                                                          
What do you call a person born in the Philippines?
                                                           a.           banyaga
                                                                       foreigners
                                                           b.         Filipino
                                                                       Filipino
                                                           c.         bansa
                                                                       country
                                               2.         Bakit magiging mabahong isda ang isang tao?
                                                           Why does a person smell like a rotten fish?
                                                           a.        kung ipinanganak sa Pilipinas
                                                                       if born in the Philipines.
                                                           b.         Kung hindi kilala si Gat Jose Rizal
                                                                       If he doesn't know Dr. Jose Rizal
                                                           c.         kung hindi magmamahal sa sariling wika
                                                                       if he doesn't love the language
                                               3.         Sino ang may sabi ng "ang hindi magmahal sa sariling wika                                                 -                                                          ay higit pa sa amoy ng mabahong isda?"
                                                           Who said "if you do not love your language your 
                                                           smell is more than  a rotten fish"
                                                           a.         Gat Jose Rizal
                                                           b.         Florante
                                                           c.         banyaga

                       3.         Gawain upang matamo ang Historikal/Kultural na Impormasyon
                                   Activities to know the Historical and Cultural Information

                                   Direksyon:       Ayon sa awit, paano mo makikilala ang isang tunay na                                                                    -                                                         Filipino?  Piliin ang mga titik ng tamang sagot.
                                   Direction:        From the song, how would you determine a true Filipino?                                                               -                                                         Choose the letter of the correct answer.

                                   a.         born in the Philippines
                                   b.        knows Jose Rizal
                                   c.        knows the song "Ako'y Isang Pinoy"
                                   d.         using the Filipino language
                                   e.         has dual citizenship
                                   f.          loves fishes


                       4.         Gawain upang subukin ang Istrukturang Gramatikal
                                   Activity to check the Grammatical Structure

                                   A.        Pangngalan
                                               Noun

Direksyon:       Piliin ang pangngalan sa bawat bilang.
                                               Direction:        Choose the noun in each number.

                                               1.        batang kalye                naglalaba                     kumakain
                                               2.        Dr. Manansala              ng                               nagwika
                                               3.        langoy                         Filipinas                       dilig
     
                                   B.        Hanapin ang mga Pangnglan
                                               Look for Nouns

Sa usapan sa ibaba, piliin ang lahat ng pangngalan. Dapat makapili                                          -          ng lima.
                                               In the conversation below, choose all the nouns. You should be able                                                -                                                to choose   five.
                                               Ramon:            Filipino ka ba?
                                                                       (Are you Filipino?)
                                               Richard:          Oo, kalahati lang.  Amerikana ang nanay ko.
                                                                       (Yes, half only. My mother is an American.)
                                               Ramon:            Kaya pala blond ang buhok mo.
                                                                       (A, that explains your blond hair.)
                                               Richard:          Oo, nga. Apelyido ko lang ang Filipino.
                                                                       (You’re right.  Only my last name is Filipino.)

A.                Payak na Pangngalan
Simple Nouns

Direklsyon:      Sa talata sa ibaba, bilugan ang payak na pangngalan.
                                               Direction:        In the paragraph below, circle the simple noun.

                                               Masaya ang bata kasi dumating ang nanay niya.  Dala nito ang
                                               lobo, bola at kendi na gustung-gusto niya.
                                              
(The child is happy because hismother arrived.  
                                               She brings with her a balloon, a ball and some candies.)

B.                 Pangngalang Maylapi
Derived Nouns

Direksyon:       Bilugan ang mga pangngalang maylapi sa mga pangungusap sa ibaba.
                                               Direction:        Choose the derived nouns in the following sentences.

                                               1.        Nais ng mga Pinoy na matamo ang kalayaan.  (The Pinoys                                                                           -                                                           want  attain freedom.)
                                               2.        Karunungan ang yaman natin. (Knowledge is our wealth.)
                                               3.         May kasayahan sa bahay nila. (There is a party in their house.)

C.                Tambalang Pangngalan
Compound Nouns

Direksyon:       Salungguhitan ang tambalang pangngalan.
            Direction:        Underline the compound nouns.
                                               1.        Maraming batang-kalye sa siyudad.
                                                           (There are many street children in the city.)
                                               2.        Isang binatang-bukid ang nakasalubong ko.
                                                           (I met a farm man.)
                                               3.         Huwag kang kumilos na parang taong-bundok.
                                                           (Do not act like a primitive man.)

                                   F.        Pagsulat
                                               Writing

Direksyon:       Pagtambalin ang mga salita mula sa hanayA at sa hanay B upang masagutan ang hinihingi ng bawat bilang.
Direction:        Compound the words from column A to Column B to answer each number.
Pagpipilian:
Choices:
Hanay (Column) A
Hanay (Column) B
anak
Mata
kisap
Wika
Pambansang
Pawis


1.      Snap-___________________
2.      Poor-____________________
3.      National language-___________________

Susi sa Pagwawasto:
Key to correction:
A.
1. a
2. c
3. a
4. b
5. c
B.
1.        d
2.        a
3.        b
4.        e
5.        c
C.
__3_a.
__2_b.
__5_c.
__1_d.
__4_e.
D.
1.        a
2.        a
3.        a
4.       b
5.       c
2.
1.        b
2.        c
3.        a


3. a,b,c,d,e
4.A. 1. batang kalye             
        2. Dr. Manansala
        3. Filipinas
  


B. 1. Filipino
        2.Amerikana
        3. nanay
        4. buhok
        5. apelyido

C.
bata, nanay, lobo, bola, kendi
D. 1. Kalayaan
     2. karunungan
     3. kasayahan
E. 1. Batang-kalye
     2. binatang-bukid
    3. taong-bundok
F. 1. Kisapmata
    2. anakpawis
    3. pambansang wika


No comments:

Post a Comment