Sunday, November 21, 2010

2. Abakada

Lesson 2              “ABCD”

I.        Mga Layunin:
           Objectives:

           Sa pagtatapos ng leksyon, ang mga estudyante ay inaasahang:
           At the end of the lesson, the students are expected to:

           1.         natutukoy ang ibig ipakahulugan ng awit
                       identify the meaning of the song
           
           2.         nakikilala ang simuno, panaguri at pananda ng pangungusap
                       recognize subject, predicate and markers of a sentence

           3.         nakikilala ang mga pananda sa Filipino
                       Recognize Filipino markers

II.       Kagamitan :
           Material:
           Awit: “Abakada”
            Song: “ABCD”
           
           Mang-aawit, Kompositor at Musika ni: Florante De Leon
           Singer, Composer and Music by:

           Tagapaglathala: Manila Alpha Genesis Publishing Co., Inc.
Publisher:

Impormasyon:
           Ang awit ay tungkol sa pagpapakilala sa Abakada bilang alpabeto sa                                                       Filipinas.

           Information:
The song is about the alphabet called Abakada in the Philippines.

III.     Pamamaraan
           Procedure

           A.        Gawain Bago Makinig at Magbasa
                       Pre-listening and Reading Activity

                       Ano ang alpabeto sa inyong bansa? Isulat ang sagot sa linya.
                       What is your alphabet in your country? Write the answer on the blank.
                       __________________________________________________________

                      


           B.        Gawain Habang Nakikinig at Nagbabasa
                       While Listening and Reading  Activities   

1.         Awit, Salin at Bokabularyo
                                    Song, Translation and Vocabulary

                                   Direksyon:       Pakinggan  ang awit at basahin nang tahimik ang  liriko
                                                          ng awit. Pindutin ang you tube link ng awit habang   binabasa     
                                                         ang liriko na  nasa     ibaba nito. 
Direction:        Listen to the song and read the lyrics silently. Click the                                                              -                     tube link of the  song while reading the lyrics below.You Tube ng Abakada:  
                                   http://youtu.be/oRn6cPcp38s

 “Abakada”

Original Text
English Translation
A-Ba-Ka-Da, E-Ga-Ha-I-La,
A-B-C-D, E-G-H-I-L,
Ma-Na-Ng-O-Pa,
M-N-Ng-O-P
Ra-Sa-Ta-U-Wa-Ya
R-S-T-U-W-Y
A - Ang mag-aral ay gintong tunay
A – To study is a real treasure
Ba - Bagay na dapat pagsikapan
B – One thing that everyone should strive for
Ka - Karunungan ay kailangan lang
C – Knowledge is a need
Da - Dunong ay gamot sa kamangmangan
D – Wisdom heals ignorance
E - Ewan ang sagot kapag hindi alam
E – “Ewan” is the reply if one does not know the answer
Ga – Gaga’t gago ay yaong mga hangal
G – “Gaga’t gago” are the silly ones
Ha - Hahayaan bang ika’y magkagayon
H – Will you allow yourself to be such
I - Iwasan mo habang may pagkakataon
I – Avoid while you can
La - Labis-labis ang mapapala
L – So much will be gained
Ma - Magsikhay ka lang sa pag-aaral
M – Be serious in your studies
Na - Nasa guro ang wastong landas
N – The teacher knows the right way
Nga - Ngayo'y sikapin mong ito ang mabagtas
Ng – Try to follow that same path
O - Oras na upang ikaw ay magising
O – It’s time for you to wake up
Pa - Pansinin mo ang dako na madilim
P – Be wary of dark spots
Ra - Rehas ng mga tanong ay sagutin
R – Go beyond the barriers of questions
Sa - Sabihin mong ikaw ay may alam na rin
S – Tell yourself you are also knowledgeable
Ta - Tatalino ang bawat isa
T – Everyone will be smart
U - Unawain lang at turuan
U – Just teach and be patient
Wa - Wiwikain ang Abakada
W – Recite the ABCD
Ya - Yaman at gabay sa kaunlaran
Y – Wealth and guide to development
A-Ba-Ka-Da, E-Ga-Ha-I-La,
A-B-C-D, E-G-H-I-L,
Ma-Na-Ng-O-Pa,
M-N-Ng-O-P,
Ra-Sa-Ta-U-Wa-Ya
R-S-T-U-W-Y
A-Ba-Ka-Da, E-Ga-Ha-I-La,
A-B-C-D, E-G-H-I-L,
Ma-Na-Ng-O-Pa,
M-N-Ng-O-P,
Ra-Sa-Ta-U-Wa-Ya
R-S-T-U-W-Y

                       Bokabularyo- Vocabulary
                       1.         Mag-aral - study
                       2.         Ginto - literally, gold; treasure
                       3.         Pagsikapan - strive
                       4.         Karunungan - knowledge
                       5.         Kailangan - need/ed/s
                       6.         Dunong - wisdom
                       7.         Gamot - medicine/drug; something for healing
                       8.         Kamangmangan - ignorance
                       9.         Hangal - silly
                       10.       Hahayaan - letting; allow
                       11.       Iwasan - avoid
                       12.       Pagkakataon - opportunity/chance
                       13.       Labis-labis - many, too much
                       14.       Mapapala - fate
                       15.       Magsikhay - strive
                       16.       Guro - teacher
                       17.       Wasto - right/proper/correct
                       18.       Landas- way
                       19.       Sikapin - endeavor
                       20.       Magbagtas - achieve
                       21.       Oras - time
                       22.       Ikaw - you
                       23.       Magising - wake up
                       24.       Pansinin - notice
                       25.       Dako - place
                       26.       Madilim - dark
                       27.       Rehas - bars
                       28.       Tanong - question
                       29.       Sagutin - answer; reply
                       30.       Sabihin - say
                       31.       Alam - aware
                       32.       Tatalino - get smarter
                       33.       Bawat isa - each
                       34.       Unawain - understand
                       35.       Turuan - teach
                       36.       Wiwikain - recite
                       37.       Yaman - wealth
                       38.       Gabay - guide
                       39.       Kaunlaran - development


           2.         Pagtalakay
                       Discussion

                       A.        Kultural o Historikal na Impormasyon ng Awit
                                    Cultural or Historical Information of the Song

                       Source:
                       Date of Access: January 4, 2010
History of the Filipino Alphabet
                                   Before the Spanish arrived in the Philippines in the 16th century, the                                  people of the islands used a writing script called baybayin or alibata. It was the                            Spaniards who introduced Western letters to the Philippines.
                       In the 1930s, the renowned scholar Lope K. Santos developed the abakada which                        is an alphabet representing the sounds in the Tagalog language. It consists of                                    twenty letters (five vowels and ten consonants).
                       a, b, k, d, e, g, h, i, l, m,  n, ng, o, p, r, s, t, u, w, y

                       /a/, /ba/, /ka/, /da/, /e/, /ga/, /ha/, /i/, /la/, /ma/, /na/, /nga/, /o/, /pa/, /ra/, /sa/, /ta/,                                  /u/, /wa/, /ya/ In 1976, the Department of Education, Culture and Sports (DECS)  of the Philippines issued a revised alphabet which added the letters c, ch, f, j, ll, ñ, q, rr, v, x, and z. It was called Pinagyamang Alpabeto (Enriched Alphabet).
                       The Filipino alphabet of 28 letters that is currently being taught in Philippine                                 schools was instituted in 1987 during the Aquino presidency. It is called the                                 Makabagong Alpabetong Filipino (Modern Filipino Alphabet). Ang mga letra sa                           Makabagong Alpabetong Filipino ay A B C D E F G H I J K L M N Ň NG O P Q                                    R S T U V W X Y
          
                        B.       Istrukturang Gramatikal
                                   Grammatical Structure
                                  
                                   A simple sentence in Filipino has a subject (also known as topic) and a                               predicate. The normal order of construction is: predicate first followed by   subject.  This is the reverse of the sentence construction in English in which the   subject comes first followed by the predicate.  Example:

                                   Predicate                    Subject
                                   Kumain                       ang bata.                     The child ate. 
                                   Maganda                     si Juana.                      Juana is beautiful.

                       In the examples above, the subjects are all “noun subjects”.  Each one is preceded                          by markers.  For common nouns like “bata” and brand (Seiko), the marker is “ang”. It becomes plural by adding “mga”.  On the other hand, for personal nouns,  the marker is “si”.  “Sina” becomes the plura of “si”.  Non-personal nouns can   also use “ang” for markers.  See exmples below:

                                                           Marker       Non-PersonalNouns
                       Kapangyarihan           ang                  dunong.                       Knowlege is power.
                       Baybayin                     ang      dating alpabeto.                     The old alphabet
                                                                                                                       is baybayin.
                       Umuunlad ngayon      ang                   bayan.                         The country is now
                                                                                                                       progressing.
                       Kumakain                  ang mga           aso.                              The dogs are eating.

                                                           Marker           Personal Nouns

                       Nag-aaral                    si                      Juan.                         Juan is studying.
                       Tatalino                       sina                  Lara at Jerz.               Lara and Jerz will
                                                                                                                       become smart.

                       Nagsalita kahapon      si                      P-Noy.                     P-Noy spoke yesterday.
           

                       C.        Gawain Pagkatapos Makinig at Magbasa
                                  Post- Listening and Reading  Activity
           
                                   1.         Mga gawain upang malinang ang bokabularyo
                                               Activities to develop vocabulary


                                               A.        Nawawalang salitang maylapi sa awit
                                                           Missing personal pronoun in the song

                                                           Direksyon:       Muling pakinggan ang awit at punan ang                                                                                          nawawalang salita.
                                                           Direction:        Listen to the song again and write the missing                                                                                   words.
                                              
                                                           A - Ang mag-aral ay gintong tunay
                                                           Ba - Bagay na dapat (1)______
                                                           Ka - (2)______kailangan lang
                                                           Da - Dunong ay gamot sa (3)________
                                                           E - Ewan ang sagot kapag hindi alam
                                                           Ga – Gaga’t gago ay yaong mga hangal
                                                           Ha - (4)______ bang ikay magkagayon
                                                            I - (5)______mo habang may pagkakataon

                                               B.        Nawawalang linya sa awit
                                                           Missing lines in the song

                                                           Direksyon:       Muling pakinggan ang awitin at                                                                                                        kumpletuhin ang mga nawawalang linya.                                                                                          Piliin ang titik ng tamang sagot

                                                           Direction:       While listening to the song, fill in the blank                                                                                        with the missing lines. Check the letter of the                                                                         correct answer.

                                                           La - Labis-labis ang mapapala
                                                           (1)_______________________________
                                                           Na - Nasa guro ang wastong landas
                                                           (2)_______________________________
                                                           O - Oras na upang ikaw ay magising
                                                           (3)_______________________________
                                                           Ra - Rehas ng mga tanong ay sagutin
                                                           (4)_______________________________
                                                           Ta - Tatalino ang bawat isa
                                                           (5)_______________________________

                                                           Pagpipilian:
                                                           Choices:

                                                           a. Sa - Sabihin mong ikaw ay may alam na rin
                                                           b. Ma - Magsikhay ka lang sa pag-aaral
                                                           c. U - Unawain lang at turuan
                                                           d. Pa - Pansinin mo ang dako na madilim
                                                           e. Nga - Ngayoy sikapin mong ito ang mabagtas

                                               C.        Pagsasaayos ng linya sa awit
                                                           Arranging the lines of the song

                                                           Direksyon:       Pagsunud-sunurin ang mga linya ng awit. Lagyan                                                                            ng bilang ang   patlang.
                                                           Direction:       Rearrange the song; write the numbers on the                                                                                  blank.
                        
                                                           _____A. E - Ewan ang sagot kapag hindi alam
                                                           _____B. A - Ang mag-aral ay gintong tunay
                                                           _____C. Ka - Karunungan ay kailangan lang
                                                           _____D. Ba - Bagay na dapat pagsikapan
                                                           _____E. Da - Dunong ay gamot sa kamangmangan

                       2.         Mga gawain upang subukin ang komprehensyon
                                   Activities to test the comprehension

                                   Direksyon:       Piliin ang titik ng tamang  sagot.
                                   Direction:        Choose the letter of the correct answer.

                                   1.         Ano ang sagot kapag hindi alam ang tanong?
                                               What should you say if you do not know the answer?
                                               a.         Tatalino ang bawat isa
                                                           Everyone will be smarter
                                               b.         Sabihin mong ikaw ay may alam na rin
                                                           Say that you are aware
                                               c.         Ewan ang sagot kapag hindi alam
                                                           I don’t know, you will say if you do not know the  answer

                                   2.         Ano ang gamot sa kamangmangan?
                                               What is the medicine for ignorance?
                                               a.         Dunong (Knowledge)
                                               b.         Mag-aral (to study)
                                               c.         Yaman (richness)

                                   3.         Tungkol saan ang awit?
                                               What is the song all about?

                                               a.         Ang awit ay tungkol sa halaga ng alpabeto upang umunlad 
                                                                 ang bayan.
                                                           The song is about the importance of alphabet to lead the    
                                                              country to progression.
                                               b.         Ang awit ay tungkol sa abakada at ang kanyang tunog
                                                           The song is about the abakada and their phonemes.
                                               c.         Ang awit ay tungkol sa halaga ng edukasyon.
                                                           The song is about the importance of education.


                       3.         Mga gawain upang matamo ang Historikal/Kultural na Impormasyon
                                   Activities to know the Historical and Cultural Information

                                   Direksyon:       Tukuyin ang tamang pagsagot sa bati. Piliin ang titik ng   
                                                               tamang sagot.
                                   Direction:        Identify the right response to the greeting. Choose the letter 
                                                              of the correct answer.
                                                                                                  
                                     _____1. Alibata is also called?
                                               a.          Baybayin
                                               b.         Scripts
                                               c.          Alibaba

                                   _____2. What department issues the revised alphabet in the Philippines?
                                               a.         Department of Education, Culture and Sports
                                               b.         Department of Education
                                               c.         Department of  Technological Livelihood Research Center

                       4.         Mga gawain upang subukin ang Istrukturang Gramatikal
                                   Activities to check the Grammatical Structure

A.                Paksa
Subject

Direksyon:       Salungguhitan ang simuno ng pangungusap:
                                               Direction:        Underline the subject of the sentence:

                                               1.  Iwasan ang kamangmangan.  (Avoid ignorance.)
                                               2.  Kumanta si Florante ng “Abakada”. (Florante sang the     
                                                                     Abakada)
                                               3.  Alibata ang dating alpabeto ng mga Pinoy. (The old alphabet
                                                            of the Pinoys is the Alibata.)
                                               4.  Sagutin ang rehas ng mga tanong. (Answer the impediment
                                                            questions.)
                                               5.  Kailangan ang karunungan. (Knowledge is essential.)

B.                 Panaguri
Predicate
Direksyon:       Salungguhitan ang panaguri ng pangungusap:
                                               Direction:        Underline the predicate of the sentence:

                                               1.  Tumahol nang malakas ang aso. (The dog barked loudly.)
                                               2.  Malungkot ang lolo.  (Grandfather is sad.)
                                               3.  Naglaro si Kuya.  (Older brother played.)
                                               4.  Sina Jose at Maria ay magkapatid.  (Jose and Maria are
                                                           siblings.)
                                               5.  Pakinggan ang komposisyon ni Florante. (Listen to the
                                                           composition of Florante.)

C.                Pananda
Marker

Direksyon:       Isulat ang letra ng tamang marker o pananda para sa sumusunod na pangungusap. 
Direction:        Write the letter of the correct marker for the
                                                                       following sentences.
                                              
1.  Sagutin (a. ang, b. sina, c. si) rehas ng mga tanong.
                                               2.  Ginto (a. si, b. sina, c. ang) karunungan.
                                               3.  Ingatan mo (a. ang, b. ang mga, c. sina) buhay mo.

                                   D.        Pagsulat
                                               Writing

Direksyon:       Isulat ang mga pananda na ginagamit sa pangngalan at pangalan                                                     
Direction:        Write the markers to use for nouns and names.
                                                                                                                                                                                                           -                                               ____________________________________________________
                                               ____________________________________________________
                                               ____________________________________________________

Susi sa Pagwawasto:
Key to Correction:
C.
1. A.
1. pagsikatan
2. karunungan
3. kamangmangan
4. hayaan
5. iwasan

B.
1.        b
2.        e
3.        d
4.        a
5.        c

C.
1.
__5_a.
__1_b.
__3_c.
__2_d.
__4_e.2.
1.        c
2.        a
3.        c


3.
1.        a
2.        b


4.
 A
1.      kamangmangan
2.      florante
3.      alibata
4.      rehas
5.      karunungan
D. Pagsulat
Ang, ang mga, si, sina
B.

1. tumahol nang malakas
2. malungkot
3. naglaro
4. magkapatid
5. pakinggan ang komposisyon

 C.
1.                a
2.                c
3.                a
          
                      

No comments:

Post a Comment